Ruby Language Singolo parametro richiesto


Esempio

def say_hello_to(name)
    puts "Hello #{name}"
end

say_hello_to('Charles')    # Hello Charles