Scala LanguageClassi di casi


Sintassi

  • case class Foo () // Le classi di casi senza parametri devono avere una lista vuota
  • case class Foo (a1: A1, ..., aN: AN) // Crea una classe case con i campi a1 ... aN
  • caso oggetto Barra // Crea una classe caso singleton

Classi di casi Esempi correlati