Java Language booleanプリミティブ

boolean値は、 trueまたはfalse 2つの値のいずれかを格納できfalse

boolean foo = true;
System.out.println("foo = " + foo);        // foo = true

boolean bar = false;
System.out.println("bar = " + bar);        // bar = false

boolean notFoo = !foo;
System.out.println("notFoo = " + notFoo);     // notFoo = false

boolean fooAndBar = foo && bar;
System.out.println("fooAndBar = " + fooAndBar);  // fooAndBar = false

boolean fooOrBar = foo || bar;
System.out.println("fooOrBar = " + fooOrBar);   // fooOrBar = true

boolean fooXorBar = foo ^ bar;
System.out.println("fooXorBar = " + fooXorBar);  // fooXorBar = true

boolean値のデフォルト値はfalseです。

boolean defaultBoolean;  // defaultBoolean == false