Python Languageランダムモジュール


構文

  • random.seed(a = None、version = 2)(バージョンはPython 3.xでのみ使用できます)
  • random.getstate()
  • random.setstate(state)
  • random.randint(a、b)
  • random.randrange(停止)
  • random.randrange(開始、停止、ステップ= 1)
  • random.choice(seq)
  • random.shuffle(x、random = random.random)
  • random.sample(population、k)

ランダムモジュール 関連する例