Tutorial by TopicsInstalowanie Pliki binarne dla StackExchange.Redis są dostępne w Nuget , a źródło jest dostępne w Github . Zwykłe zadania Profilowy Wersja Data wydania 1.0.187 18.03.2014
Co to jest Dapper? Dapper to mikro-ORM dla .Net, który rozszerza twoje IDbConnection , upraszczając konfigurację zapytań, wykonywanie i czytanie wyników. Jak mogę to dostać? github: https://github.com/StackExchange/dapper-dot-net NuGet: https://www.nuget.org/packages/Dapper Zwykłe zadania P...
public static IEnumerable <T> Zapytanie <T> (to IDbConnection cnn, string sql, parametr param = null, SqlTransaction transaction = null, bool buforowany = true) public static IEnumerable <dynamic> Query (ten IDbConnection cnn, string sql, obiekt param = null, SqlTransaction trans...
Funkcje profilowania StackExchange.Redis składają się z interfejsu IProfiler oraz ConnectionMultiplexer.RegisterProfiler(IProfiler) , ConnectionMultiplexer.BeginProfiling(object) , ConnectionMultiplexer.FinishProfiling(object) . Profilowanie Rozpocznij i Zakończ pobiera object kontekstowy, dzięk...
Programy obsługi typów pozwalają na konwersję typów baz danych na niestandardowe typy .Net.
public static SqlMapper.GridReader QueryMultiple (to cnn IDbConnection, string sql, parametr param = null, transakcja IDbTransaction = null, int? commandTimeout = null, CommandType? commandType = null) public static SqlMapper.GridReader QueryMultiple (to cnn IDbConnection, polecenie CommandDefinit...
Parametr Detale this cnn Połączenie podstawowe bazy danych - w this oznacza metodę rozszerzenia; połączenie nie musi być otwarte - jeśli nie jest otwarte, jest otwierane i zamykane automatycznie. <T> / Type (opcjonalnie) Typ obiektu do zwrócenia; jeśli używany jest interfejs API inny n...
.NET Framework to zestaw bibliotek i środowiska wykonawczego, pierwotnie zaprojektowany przez Microsoft. Wszystkie programy .NET kompilują się do kodu bajtowego o nazwie Microsoft Intermediate Language (MSIL). MSIL jest uruchamiany przez Common Language Runtime (CLR). Poniżej znajduje się kilka ...
C # to wielojęzyczny język programowania potomny C firmy Microsoft. C # to język zarządzany, który kompiluje się do CIL , pośredniego kodu bajtowego, który można wykonać w systemach Windows, Mac OS X i Linux. Wersje 1.0, 2.0 i 5.0 zostały znormalizowane przez ECMA (jako ECMA-334 ) i trwają prace...
@ "ciągi ciągłe są ciągami, których treść nie jest poprzedzana znakami ucieczki, więc w tym przypadku \ n nie reprezentuje znaku nowej linii, lecz dwa pojedyncze znaki: \ i n. Ciągi ciągłe są poprzedzone zawartością ciągu znakiem @" @ „Aby wstawić znaki cudzysłowu, używane są„ ”podwójne ...
W języku C # operator jest elementem programu, który jest stosowany do jednego lub większej liczby operandów w wyrażeniu lub instrukcji. Operatory, które przyjmują jeden operand, takie jak operator inkrementacji (++) lub nowy, są nazywane operatorami jednoargumentowymi. Operatory, które pobierają d...
public static ReturnType MyExtensionMethod (ten cel TargetType) public static ReturnType MyExtensionMethod (ten cel TargetType, TArg1 arg1, ...) Parametr Detale to Pierwszy parametr metody rozszerzenia powinien zawsze poprzedzać this słowo kluczowe, a następnie identyfikator, za pomocą które...
Jedynym wymaganiem, aby obiekt został zainicjowany przy użyciu tego cukru syntaktycznego, jest to, że typ implementuje System.Collections.IEnumerable i metodę Add . Chociaż nazywamy to inicjalizatorem kolekcji, obiekt nie musi być kolekcją.
$ „content {expression} content” $ „content {expression: format} content” $ „content {expression} {{content in braces}} content}” $ „content {expression: format} {{content in braces}} content}” Interpolacja ciągów jest skrótem dla metody string.Format() , która ułatwia budowanie ciągów zawier...
Ta szósta iteracja języka C # jest dostarczana przez kompilator Roslyn. Ten kompilator wyszedł z wersją 4.6 .NET Framework, jednak może generować kod w sposób zgodny z poprzednimi wersjami, aby umożliwić celowanie we wcześniejsze wersje środowiska. Kod w wersji C # 6 można skompilować w pełni kompa...
Konstruktory to metody klasy, które są wywoływane podczas tworzenia instancji tej klasy. Ich głównym obowiązkiem jest pozostawienie nowego obiektu w przydatnym i spójnym stanie. Destructors / Finalizers to metody w klasie, które są wywoływane po zniszczeniu instancji. W języku C # rzadko są jawnie...

Page 1 of 426