Arseniy Zhizhelev profile image
249
Reputation: 2321
Russia

Arseniy Zhizhelev

Passionate Scala developer

My profiles: LinkedIn, GitHub, Primetalk