angular-material각진 소재 시작하기


비고

각도 재질은 미리 정의 된 구성 요소 및 지시문 세트를 사용하여 단일 페이지 응용 프로그램을 제작할 수있는 UI 구성 요소 프레임 워크입니다.

버전

번역 출시일
1.1.4 2017-04-20
1.1.3 2017-01-31
1.1.2 2017-01-05
1.1.1 2016-09-01
1.1.0 2016-08-14
1.1.0-rc5 2016-06-03
1.1.0-rc4 2016-04-15
1.1.0-rc2 2016-03-30
1.1.0-rc1 2016-03-09
1.0.9 2016-05-19
1.0.8 2016-04-28
1.0.7 2016-04-01
1.0.6 2016-02-29
1.0.5 2016-02-04
1.0.4 2016-01-28
1.0.3 2016-01-21
1.0.2 2016-01-14
1.0.1 2015-12-17
1.0.0 2015-12-14
1.0.0-rc7 2015-12-08
1.0.0-rc6 2015-12-02
1.0.0-rc5 2015-11-25
1.0.0-rc4 2015-11-13
1.0.0-rc3 2015-11-06
1.0.0-rc2 2015-10-29
1.0.0-rc1 2015-10-21
0.11.4 2015-10-13
0.11.3 2015-10-12
0.11.2 2015-10-01
0.11.1 2015-09-25
0.11.0 2015-09-08
0.11.0-rc2 2015-09-03
0.11.0-rc1 2015-09-01
0.10.1 2015-08-11
0.10.0 2015-06-15
0.9.8 2015-06-08
0.9.8-rc1 2015-06-05
0.9.7 2015-06-01
0.9.5 2015-05-28
0.9.4 2015-05-15
0.9.3 2015-05-14
0.9.0 2015-05-04
0.9.0-rc3 2015-04-28
0.9.0-rc2 2015-04-20
0.9.0-rc1 2015-04-14
0.8.3 2015-03-03
0.8.2 2015-02-27
0.8.1 2015-02-24
0.8.0 2015-02-23
0.7.1 2015-01-30
0.7.0 2015-01-24
0.7.0-rc3 2015-01-14
0.7.0-rc2 2015-01-08
0.7.0-rc1 2014-12-19
0.6.1 2014-12-08
0.6.0-rc3 2014-11-26
0.6.0-rc2 2014-11-24
0.6.0-rc1 2014-11-18
0.5.1 2014-10-31
0.4.2 2014-10-16
0.4.1 2014-10-15
0.4.0 2014-10-06
0.0.3 2014-09-19

설치 또는 설정

앵귤러 재질 설치

npm

npm install angular-material --save
 

나무 그늘

bower install angular-material --save
 

JSP로

jspm install angular-material
 

클라우드에서

cdnjs | jsdelivr | googlecdn


시작하기 (빈 쉘)

<html lang="en">
<head>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <!-- Angular Material style sheet -->
 <link rel="stylesheet" href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angular_material/1.1.4/angular-material.min.css">
</head>
<body ng-app="BlankApp" ng-cloak>
 <!--
  Your HTML content here
 --> 
 
 <!-- Angular Material requires Angular.js Libraries -->
 <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.11/angular.min.js"></script>
 <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.11/angular-animate.min.js"></script>
 <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.11/angular-aria.min.js"></script>
 <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.11/angular-messages.min.js"></script>

 <!-- Angular Material Library -->
 <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angular_material/1.1.4/angular-material.min.js"></script>
 
 <!-- Your application bootstrap -->
 <script type="text/javascript">  
  /**
   * You must include the dependency on 'ngMaterial' 
   */
  angular.module('BlankApp', ['ngMaterial']);
 </script>
 
</body>
</html>
 

마스터 (HEAD)

index.html :

<html ng-app="masterAngularMaterial">
  <head>
    <!-- This is important (meta) -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <!-- Angular and other dependencies -->
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.11/angular.min.js"></script>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.11/angular-animate.min.js"></script>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.11/angular-aria.min.js"></script>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.11/angular-messages.min.js"></script>
    <!-- Angular Material -->
    <script src="https://cdn.rawgit.com/angular/bower-material/master/angular-material.min.js"></script>
    <link href="https://cdn.rawgit.com/angular/bower-material/master/angular-material.min.css" rel="stylesheet">
    <script src="/path/to/app.js"></script>
  </head>
  <body>
    <md-content ng-controller="SomeController">
      {{content}}
    </md-content>
  </body>
</html>
 

app.js :

angular.module('masterAngularMaterial', ['ngAnimate', 'ngAria', 'ngMaterial', 'ngMessages'])
  .controller('SomeController', function($scope) {
    $scope.content="Your content here.";
  })
 

https://raw.githubusercontent.com 에서 가져 오는 경우이 오류가 표시됩니다.

' https://raw.githubusercontent.com/angular/bower-material/master/angular-material.min.js '에서 MIME 유형 ( 'text / plain')이 실행 가능하지 않고 엄격한 MIME이 있기 때문에 스크립트 실행을 거부했습니다. 유형 검사가 사용 가능합니다.

CDN으로 설치하기

index.html에서 Google CDN 의 CSS 링크

<link rel="stylesheet" href="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angular_material/1.1.1/angular-material.min.css">
 

필요한 종속성 :

 • angular
 • angular-aria
 • angular-animate
 • angular-messages
 <!-- Angular Material requires Angular.js Libraries -->
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.5/angular.min.js"></script>
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.5/angular-animate.min.js"></script>
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.5/angular-aria.min.js"></script>
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.5/angular-messages.min.js"></script>

 <!-- Angular Material Library -->
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angular_material/1.1.0/angular-material.min.js"></script>
 

링크 : https://material.angularjs.org/latest/getting-started

index.html

  <!DOCTYPE html>
  <html ng-app="angularMaterial">
   <head>
    <link rel="stylesheet"href="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angular_material/1.1.1/angular-material.min.css">
     <!-- Angular Material requires Angular.js Libraries -->
     <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.8/angular.min.js"></script>
     <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.8/angular-animate.min.js"></script>
     <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.8/angular-aria.min.js"></script>
     <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.8/angular-messages.min.js"></script>
  
     <!-- Angular Material Library -->
     <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angular_material/1.1.1/angular-material.min.js"></script>
     <script src="app.js"></script>
    <title>Angular Material</title>
   </head>
   <body ng-controller="MainController">
     <md-content>{{content}}</md-content>
   </body>
  </html>
 

app.js

angular.module('angularMaterial', ['ngAnimate', 'ngAria', 'ngMaterial', 'ngMessages'])
    .controller('MainController', function($scope) {
      $scope.content = "Your content goes here.";
    })