verticaAan de slag met Vertica


Opmerkingen

Deze sectie geeft een overzicht van wat Vertica is en waarom een ontwikkelaar het misschien wil gebruiken.

Het moet ook alle grote onderwerpen binnen vertica vermelden en een link naar de gerelateerde onderwerpen bevatten. Aangezien de documentatie voor vertica nieuw is, moet u mogelijk eerste versies van die gerelateerde onderwerpen maken.

Installatie of instellingen

Operationele systeeminstellingen (Linux-CentOS x64 of RedHat x64)

1 - Vergroot de swap-ruimte tot minimaal 2 Gb

Vereisten voor 2-ruimte en CPU:

- Vertica vereist minimaal 1 GB per CPU.

-schijfgebruik per knooppunt mag niet meer dan zestig procent (60%) zijn. Schijfruimte is tijdelijk vereist door bepaalde operators voor het uitvoeren van zoekopdrachten, zoals hash-joins en -sorteringen, in het geval dat ze naar schijf moeten morsen.

-configureer TEMP RUIMTE gescheiden van gegevensschijfruimte.

3-Installeer de voorwaarde voor Vertica Cluster

yum install rsync python* telnet ruby* java* sudo openssh-server openssh-clients
chkconfig sshd on
service sshd start
 

4-Bewerk het bestand /etc/pam.d/su

vi /etc/pam.d/su
#add the line
session required pam_limits.so
 

5-Controleer of de NTP-daemon actief is

chkconfig --list ntpd
#if is not on use the commands
chkconfig ntpd on
#start ntp service
/etc/init.d/ntpd start
 

6-Verwijder niet-essentiële toepassingen

For optimal performance, Vertica is designed to use all available resources on each host machine. Vertica recommends that you remove or disable all non-essential applications from cluster hosts.
 

7-Configureren van het netwerk

Wijzig het bestand / etc / hosts . Zorg ervoor dat het bestand bestaat en dat het het loopback-adres 127.0.0.1 bevat

7.1 Clusterhosts instellen

Zorg ervoor dat het bestand / etc / hosts alle hosts bevat die deel uitmaken van het cluster. Als de hosts bijvoorbeeld host01, host02, host03 en host04 heten, ziet het bestand / etc / hosts op elke host er als volgt uit:

# Do not remove the following line, or various programs
# that require network functionality will fail.
127.0.0.1        localhost.localdomain localhost
192.xxx.13.128     host01
192.xxx.13.129     host02
192.xxx.13.130     host03
192.xxx.13.131     host04
 

Dit moet in alle hosts (knooppunten) worden gedaan

7.2- Bewerk het bestand / etc / sysconfig / network:

vim /etc/ sysconfig/network
Alter the hostname and set it to the desired name :
HOSTNAME=host01
 

7.3 De HOSTNAME-omgevingsvariabele instellen

vim /etc/profile or /etc/bashrc
Add the line
export HOSTNAME=hostname
 

7.4-Controleer of de resolutie van de hostnaam correct werkt Controleer dit met de opdracht

/bin/hostname
Hostname
 

Start de hosts (knooppunten) opnieuw op Zorg ervoor dat u al deze stappen in alle Hosts (knooppunten) uitvoert als rootgebruiker.

7.5 Schakel de firewall uit

Firewalls niet aanbevolen voor databasehosts SELinux (Security-Enhanced Linux) Iptables

7.6 Geef Root en voor dbadmin-gebruiker SSH-toegang tot het cluster

Stappen om het te doen voor root- of dbadmin-gebruiker:

[root@Vertica_Master1 ~]# ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
/root/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n) y
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
7c:b5:11:48:d3:c1:e6:f5:80:b3:4a:4a:93:ed:16:99
 root@Vertica_Master1
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|     .o+oo  |
|     ..*.o |
|     o =o+ o |
|    .+ E.oo .|
|    .S=.o.  |
|    ..+   |
|     .    |
|         |
|         |
+-----------------+
[root@Vertica_Master1 ~]# cd ~
[root@Vertica_Master1 ~]# chmod 700 .ssh
[root@Vertica_Master1 ~]# cd .ssh/
[root@Vertica_Master1 .ssh]# cp id_rsa.pub authorized_keys
 

Doe op alle hosts de stappen bovenaan en volg de volgende stappen

[root@Vertica_Master1 .ssh]# cat id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAQEArX26Pgsyvkw+o0Vimm26FSOAtTh9C9
mZ+tS7LfO92y7RDKsSm38tSQO/p1f2NWP6UzAam8dG77Zo8W+wjwF6bEJbFU9Gq+S/j
hETD8bMTKh6odZNhXmZanddvH4qnA0eKngAPe9Y93udA6kEYGpA0sCWMFcbrtvwraz7@Vertica_Master1
[root@Vertica_Master1 .ssh]# ssh root@Vertica_Master2
The authenticity of host 'vertica_master2 (10.xxx.1.224)' can't be established.
RSA key fingerprint is ff:9c:48:27:7d:6b:a1:39:5a:17:d0:a3:a3:9d:f0:48.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no) yes
Warning: Permanently added 'vertica_master2,10.xxx.1.224' (RSA) to the list of known hosts.
root@vertica_master2's password:xxxxxx- this is the password for the root user
Last login: Tue Sep 4 15:11:35 2012 from e05347
-bash: Vertica_Master2: command not found
[root@Vertica_Master2 ~]# hostname-check to see that you are on the Vertica_Master2
Vertica_Master2
 
[root@Vertica_Master1 .ssh]# vim authorized_keys
 

En kopieer de inhoud van id_rsa.pub naar geautoriseerde_sleutels en sla deze op.

Doe dit voor alle hosts zodat ze allemaal de sleutels van alle hosts in hun geautoriseerde_keys-bestand hebben.

 • Host1 bevat publieke sleutels host1, host2 en host3
 • Host2 bevat publieke sleutels host1, host2 en host3
 • Host3 zal publieke sleutels host1, host2 en host3 binnenhouden

- enzovoort als u meer hosts in uw cluster hebt.

8 - Download en installeer Vertica-software op Master Node (waar u de beheertaken van het cluster uitvoert)

Als root:

#rpm -ihv vertica-<version>.x86_64.RHEL5.rpm
After entering the command, a progress indicator appears:
Preparing...  ##################################### [100%]
1:vertica   ##################################### [100%]
Vertica 6.0.xx successfully installed on host hostname.
 

Normaal wordt Vertica standaard geïnstalleerd in / opt / vertica dir.

8.1- Voer het installatiescript uit

Voer op het hoofdknooppunt de volgende opdracht uit (Het hoofdknooppunt is het knooppunt waartoe u het meest toegang hebt voor beheerderswerk)

/opt/vertica/sbin/install_vertica -s host_list -r rpm_package -u dba_username
 

Waar opties zijn: -s host_list door komma's gescheiden lijst van hostnamen of IP-adressen om in het cluster op te nemen; neem geen spaties in de lijst op. Voorbeeld:

-s host01,host02,host03
 

of

-s 192.xxx.233.101,192.xxx.233.102,192.xxx.233.103
 

-r rpm_package De padnaam van het Vertica RPM-pakket.

Voorbeeld:

-r "vertica_6.0.x.x86_64.RHEL5.rpm" -u dba_gebruikersnaam -dit is de naam van de gebruiker hoe de admintools worden uitgevoerd (alleen)

 • Als u de parameter weglaat, is de standaard databasebeheerderaccountnaam dbadmin.

Voorbeeld van volledige opdracht voor cluster met 3 knooppunten:

# /opt/vertica/sbin/install_vertica -s 10.xxx.1.216,10.xxx.1.224,10.xxx.1.225 -r
 /home/user/Downloads/vertica-6.0.0-3.x86_64.RHEL5.rpm -u dbadmin
 

9 - Maak de Vertica Data- en Catalog-mappen op elk knooppunt:

Directory names are totally up to you. Remember that database user must have owner rights over them.
 

Opmerking: dit verwijst naar extra mappen die na de installatie zijn toegevoegd

mkdir /vertica_db/data
mkdir /vertica_db/data
chown dbadmin:dbadmin vertica_db/
 

10- Voeg de / opt / vertica / bin toe aan je dbadmin-gebruikerspad zodat je toegang hebt tot de vertica-tools zonder het volledige pad.

11- Open de adminTool en u wordt gevraagd om het licence.dat-bestand van Vertica te introduceren. (Dit is alleen van toepassing op Enterprise Edition).

12- Maak de database aan en kies op welke knooppunten deze zal verblijven !! Volg de volgende stappen om te zien hoe u een database maakt die zich op de Vertica Cluster bevindt.