activexRozpoczęcie pracy z ActiveX


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym jest activex i dlaczego deweloper może chcieć go użyć.

Powinien także wymieniać wszelkie duże tematy w ActiveX i zawierać linki do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla Activex jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Pierwszy przewodnik tworzenia ActiveX w Visual Studio C #

Kroki tworzenia

 1. Uruchom program Visual Studio 2013 jako administrator
 2. Zainstaluj rozszerzenie Visual Studio Projekty instalatora Microsoft Visual Studio
 3. Utwórz projekt biblioteki klas (WinFormActivex)
 4. Utwórz przykładowy formularz okna (MainWindow)
 5. Utwórz nowy interfejs komponentu (ILauncher)
 6. Utwórz nowy interfejs bezpieczeństwa (IObjectSafety)
 7. Utwórz kontrolkę komponentu (Launcher), która implementuje interfejsy i uruchom okno.
 8. Sprawdź, czy wszystkie identyfikatory GUID zostały wygenerowane przez Ciebie
 9. Sprawdź, czy projekt jest oznaczony jako COM
 10. Utwórz projekt instalacyjny (LauncherInstaller) z głównym wyjściem WinFormActivex z właściwością Register = vsdrpCOM
 11. Zainstaluj LauncherInstaller
 12. Uruchom stronę testową w Eksploratorze (test.html)

MainWindow Możesz utworzyć normalny formularz, tutaj jest wstępnie wygenerowany.

public partial class MainWindow : Form
{
  public MainWindow()
  {
    InitializeComponent();
  }

  /// <summary>
  /// Required designer variable.
  /// </summary>
  private System.ComponentModel.IContainer components = null;

  /// <summary>
  /// Clean up any resources being used.
  /// </summary>
  /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
  protected override void Dispose(bool disposing)
  {
    if (disposing && (components != null))
    {
      components.Dispose();
    }
    base.Dispose(disposing);
  }

  #region Windows Form Designer generated code

  /// <summary>
  /// Required method for Designer support - do not modify
  /// the contents of this method with the code editor.
  /// </summary>
  private void InitializeComponent()
  {
    this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox();
    this.textBox2 = new System.Windows.Forms.TextBox();
    this.SuspendLayout();
    //
    // textBox1
    //
    this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(42, 23);
    this.textBox1.Name = "textBox1";
    this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);
    this.textBox1.TabIndex = 0;
    //
    // textBox2
    //
    this.textBox2.Location = new System.Drawing.Point(42, 65);
    this.textBox2.Name = "textBox2";
    this.textBox2.Size = new System.Drawing.Size(100, 20);
    this.textBox2.TabIndex = 0;
    //
    // MainWindow
    //
    this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
    this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
    this.ClientSize = new System.Drawing.Size(284, 261);
    this.Controls.Add(this.textBox2);
    this.Controls.Add(this.textBox1);
    this.Name = "MainWindow";
    this.Text = "MainWindow";
    this.ResumeLayout(false);
    this.PerformLayout();

  }

  #endregion

  private System.Windows.Forms.TextBox textBox1;
  private System.Windows.Forms.TextBox textBox2;
}
 

ILauncher

using System.Runtime.InteropServices;
namespace WinFormActivex
{
  [ComVisible(true)]
  [InterfaceType(ComInterfaceType.InterfaceIsDual)]
  [Guid("94D26775-05E0-4B9C-BC73-C06FE915CF89")]
  public interface ILauncher
  {
    void ShowWindow();
  }
}
 

IObjectSafety

[ComImport()]
[Guid("51105418-2E5C-4667-BFD6-50C71C5FD15C")]
[InterfaceType(ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
interface IObjectSafety
{
  [PreserveSig()]
  int GetInterfaceSafetyOptions(ref Guid riid, out int pdwSupportedOptions, out int pdwEnabledOptions);
  [PreserveSig()]
  int SetInterfaceSafetyOptions(ref Guid riid, int dwOptionSetMask, int dwEnabledOptions);
  }
 

Launcher Proszę wygenerować GUID tutaj.

 [ComVisible(true)]
 [ClassInterface(ClassInterfaceType.None)]
 [Guid("D100C392-030A-411C-92B6-4DBE9AC7AA5A")]
 [ProgId("WinFormActivex.Launcher")]
 [ComDefaultInterface(typeof(ILauncher))]
 public class Launcher : UserControl, ILauncher, IObjectSafety
 {
   #region [ ILauncher ]

   public void ShowWindow()
   {
     var f = new MainWindow();
     f.StartPosition = FormStartPosition.Manual;
     f.Location = Screen.AllScreens[0].Bounds.Location;
     f.WindowState = FormWindowState.Normal;
     f.WindowState = FormWindowState.Maximized;
     f.ShowInTaskbar = false;
     f.Show();
   }

   #endregion

   #region [ IObjectSafety ]

   public enum ObjectSafetyOptions
   {
     INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_CALLER = 0x00000001,
     INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_DATA = 0x00000002,
     INTERFACE_USES_DISPEX = 0x00000004,
     INTERFACE_USES_SECURITY_MANAGER = 0x00000008
   };

   public int GetInterfaceSafetyOptions(ref Guid riid, out int pdwSupportedOptions, out int pdwEnabledOptions)
   {
     ObjectSafetyOptions m_options = ObjectSafetyOptions.INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_CALLER | ObjectSafetyOptions.INTERFACESAFE_FOR_UNTRUSTED_DATA;
     pdwSupportedOptions = (int)m_options;
     pdwEnabledOptions = (int)m_options;
     return 0;
   }

   public int SetInterfaceSafetyOptions(ref Guid riid, int dwOptionSetMask, int dwEnabledOptions)
   {
     return 0;
   }

   #endregion
 }
 

test.html Sprawdź, czy identyfikator GUID CLSID pasuje (Launcher).

<html>
  <head>
    <objectname="activexLauncher" style='display:none' id='activexLauncher' classid='CLSID:D100C392-030A-411C-92B6-4DBE9AC7AA5A' codebase='WinFormActivex'></object>
   <script language="javascript">
    <!-- Load the ActiveX object -->
    var x = new ActiveXObject("WinFormActivex.Launcher");
    alert(x.GetText());
   </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
 

Bibliografia