ASP.NETRozpoczęcie pracy z ASP.NET


Uwagi

ASP.NET to zbiór technologii w .NET Framework, które są przeznaczone do tworzenia aplikacji internetowych. Technologie te obejmują:

 • WebForms: platforma programistyczna w stylu RAD wykorzystująca kontrolki internetowe.
 • MVC: platforma programistyczna Model View Controller.
 • SignalR: platforma przesyłania wiadomości w czasie rzeczywistym dla komunikatów klient / serwer.
 • Razor: Frontowy język znaczników, w którym można osadzać polecenia po stronie serwera.
 • WebAPI: platforma do tworzenia aplikacji w stylu interfejsu API REST.

Omówienie ASP.NET

ASP.NET to ujednolicony model programowania WWW, który obejmuje usługi niezbędne do tworzenia aplikacji internetowych klasy korporacyjnej przy minimalnym kodowaniu. ASP.NET jest częścią .NET Framework, a podczas kodowania aplikacji ASP.NET masz dostęp do klas w .NET Framework.

Możesz kodować swoje aplikacje w dowolnym języku zgodnym ze wspólnym środowiskiem uruchomieniowym (CLR), w tym Microsoft Visual Basic, C #, JScript .NET i J #. Języki te umożliwiają tworzenie aplikacji ASP.NET korzystających ze środowiska uruchomieniowego wspólnego języka, bezpieczeństwa typów, dziedziczenia itd.

ASP.NET obejmuje:

 • Struktura strony i formantów
 • Kompilator ASP.NET
 • Infrastruktura bezpieczeństwa
 • Obiekty zarządzania państwem
 • Konfiguracja aplikacji
 • Funkcje monitorowania zdrowia i wydajności
 • Obsługa debugowania
 • Struktura usług sieciowych XML
 • Rozszerzalne środowisko hostingowe i zarządzanie cyklem życia aplikacji
 • Rozszerzalne środowisko projektanta

Hello World z OWIN

Użyj menedżera pakietów, aby zainstalować Microsoft.Owin.SelfHost

install-packet Microsoft.Owin.SelfHost
 

Kod minimalnej aplikacji internetowej HelloWorld działającej z okna konsoli:

namespace HelloOwin
{
  using System;
  using Owin;

  class Program
  {
    static readonly string baseUrl = "http://localhost:8080";

    static void Main(string[] args)
    {
      using (Microsoft.Owin.Hosting.WebApp.Start<Startup>(baseUrl))
      {
        Console.WriteLine("Prease any key to quit.");
        Console.ReadKey();
      }
    }

    
  }

  public class Startup
  {
    public void Configuration(IAppBuilder app)
    {
      app.Run(ctx =>
      {
        return ctx.Response.WriteAsync("Hello World");
      });
    }
  }
}
 

Instalacja lub konfiguracja

Domyślnie wszystkie wymagane biblioteki do budowania aplikacji ASP.NET są dołączane podczas instalacji programu Visual Studio. Jeśli zostanie wydana nowsza wersja programu ASP.NET, która nie została dołączona do programu Visual Studio, możesz pobrać odpowiednią bibliotekę SDK od firmy Microsoft, która będzie zawierać wszystkie niezbędne biblioteki dla tej wersji.

Podobnie system operacyjny Windows jest fabrycznie zainstalowany z nowszą wersją ASP.NET i jest automatycznie rejestrowany w IIS w celu konfiguracji i wykonania. Podobnie, jeśli dostępna będzie nowsza wersja ASP.NET, możesz zainstalować zestaw SDK dla potrzebnej wersji, a następnie użyć narzędzia aspnet_regiis , aby zarejestrować platformę w usługach IIS do użytku.

Należy również zauważyć, że dla wdrożeń serwerów istnieje również pakiet redystrybucyjny ASP.NET SDK. Ta wersja jest uproszczoną wersją zestawu SDK, zawierającą tylko niezbędne biblioteki i nie zawiera narzędzi ani integracji z Visual Studio.

Proste wprowadzenie do ASP.NET

Asp.net to platforma aplikacji internetowych opracowana przez Microsoft w celu tworzenia dynamicznej aplikacji sieci Web i usług WebServices.

Asp.net jest w zasadzie podzbiorem szerszego środowiska .NET. Framework to nic innego jak zbiór klas.

W .NET Framework możesz zbudować aplikację konsoli. Aplikacja internetowa, aplikacja Windows, aplikacja mobilna. Tak więc w przypadku aplikacji internetowej używana jest ASP.net.

ASP.NET jest następcą klasycznej ASP (strona Active Server.)

Co to jest aplikacja internetowa?

Aplikacja internetowa to aplikacja dostępna dla użytkowników korzystających z przeglądarki internetowej, takiej jak:

 • Microsoft Internet Explorer.
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Jabłkowe safari