cmdRozpoczęcie pracy z cmd


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym jest cmd i dlaczego deweloper może chcieć go użyć.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w cmd i zawierać linki do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla cmd jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Polecenia w CMD

Dostępne polecenia zostaną wyświetlone, w tym krótki opis, w formie tabeli.
W systemie Windows 10 wymienione są następujące polecenia:

Komenda Opis
ASSOC Wyświetla lub modyfikuje powiązania rozszerzeń plików.
ATTRIB Wyświetla lub zmienia atrybuty pliku.
PRZERWA Ustawia lub usuwa rozszerzone sprawdzanie CTRL + C.
BCDEDIT Ustawia właściwości w bazie danych rozruchu, aby kontrolować ładowanie rozruchu.
CACLS Wyświetla lub modyfikuje listy kontroli dostępu (ACL) plików.
POŁĄCZENIE Wywołuje jeden program wsadowy z drugiego.
Płyta CD Wyświetla nazwę lub zmienia bieżący katalog.
CHCP Wyświetla lub ustawia numer aktywnej strony kodowej.
CHDIR Wyświetla nazwę lub zmienia bieżący katalog.
CHKDSK Sprawdza dysk i wyświetla raport o stanie.
CHKNTFS Wyświetla lub modyfikuje sprawdzanie dysku podczas uruchamiania.
CLS Czyści ekran.
CMD Uruchamia nowe wystąpienie interpretera poleceń systemu Windows.
KOLOR Ustawia domyślne kolory pierwszego planu i tła konsoli.
COMP Porównuje zawartość dwóch plików lub zestawów plików.
KOMPAKTOWY Wyświetla lub zmienia kompresję plików na partycjach NTFS.
KONWERTOWAĆ Konwertuje woluminy FAT na NTFS. Nie możesz przekonwertować
aktualny napęd.
KOPIUJ Kopiuje jeden lub więcej plików do innej lokalizacji.
DATA Wyświetla lub ustawia datę.
DEL Usuwa jeden lub więcej plików.
DIR Wyświetla listę plików i podkatalogów w katalogu.
DISKPART Wyświetla lub konfiguruje właściwości partycji dysku.
DOSKEY Edytuje wiersze poleceń, przywołuje polecenia systemu Windows i
tworzy makra.
KIEROWCY Wyświetla bieżący status i właściwości sterownika urządzenia.
ECHO Wyświetla komunikaty lub włącza lub wyłącza echo poleceń.
ENDLOCAL Kończy lokalizację zmian środowiska w pliku wsadowym.
WYMAZAĆ Usuwa jeden lub więcej plików.
WYJŚCIE Zamyka program CMD.EXE (interpreter poleceń).
FC Porównuje dwa pliki lub zestawy plików i wyświetla
różnice między nimi.
ODNALEŹĆ Wyszukuje ciąg tekstowy w pliku lub plikach.
FINDSTR Wyszukuje ciągi w plikach.
DLA Uruchamia określone polecenie dla każdego pliku w zestawie plików.
FORMAT Formatuje dysk do użytku z systemem Windows.
FSUTIL Wyświetla lub konfiguruje właściwości systemu plików.
FTYPE Wyświetla lub modyfikuje typy plików używane w rozszerzeniu pliku
wspomnienia.
IŚĆ DO Kieruje interpreter poleceń systemu Windows do oznaczonego wiersza w
program wsadowy.
GPRESULT Wyświetla informacje o zasadach grupy dla komputera lub użytkownika.
GRAFTABL Umożliwia systemowi Windows wyświetlanie rozszerzonego zestawu znaków w
tryb graficzny.
WSPARCIE Zawiera informacje pomocy dla poleceń systemu Windows.
ICACLS Wyświetlanie, modyfikowanie, tworzenie kopii zapasowych lub przywracanie list ACL dla plików i
katalogi.
GDYBY Wykonuje przetwarzanie warunkowe w programach wsadowych.
ETYKIETA Tworzy, zmienia lub usuwa etykietę woluminu dysku.
MD Tworzy katalog.
MKDIR Tworzy katalog.
MKLINK Tworzy dowiązania symboliczne i dowiązania twarde
TRYB Konfiguruje urządzenie systemowe.
WIĘCEJ Wyświetla wyjście jeden ekran na raz.
RUSZAJ SIĘ Przenosi jeden lub więcej plików z jednego katalogu do drugiego
informator.
OTWÓRZ PLIKI Wyświetla pliki otwarte przez zdalnych użytkowników dla udziału plików.
ŚCIEŻKA Wyświetla lub ustawia ścieżkę wyszukiwania plików wykonywalnych.
PAUZA Zawiesza przetwarzanie pliku wsadowego i wyświetla komunikat.
POPD Przywraca poprzednią wartość bieżącego katalogu zapisanego przez
PUSHD.
WYDRUKOWAĆ Drukuje plik tekstowy.
SKŁONIĆ Zmienia wiersz polecenia systemu Windows.
PUSHD Zapisuje bieżący katalog, a następnie go zmienia.
R & D Usuwa katalog.
WYZDROWIEĆ Odzyskuje czytelne informacje z uszkodzonego lub wadliwego dysku.
REM Rejestruje komentarze (uwagi) w plikach wsadowych lub CONFIG.SYS.
REN Zmienia nazwę pliku lub plików.
PRZEMIANOWAĆ Zmienia nazwę pliku lub plików.
ZASTĄPIĆ Zastępuje pliki.
RMDIR Usuwa katalog.
ROBOCOPY Zaawansowane narzędzie do kopiowania plików i drzew katalogów
ZESTAW Wyświetla, ustawia lub usuwa zmienne środowiskowe Windows.
SETLOCAL Rozpoczyna lokalizację zmian środowiska w pliku wsadowym.
SC Wyświetla lub konfiguruje usługi (procesy w tle).
SCHTASKI Planuje uruchamianie poleceń i programów na komputerze.
ZMIANA Przesuwa pozycję parametrów wymiennych w plikach wsadowych.
ZAMKNĄĆ Umożliwia właściwe lokalne lub zdalne wyłączenie urządzenia.
SORTOWAĆ Sortuje dane wejściowe.
POCZĄTEK Uruchamia osobne okno, aby uruchomić określony program lub polecenie.
SUBST Kojarzy ścieżkę z literą dysku.
INFORMACJA O SYSTEMIE Wyświetla właściwości i konfigurację specyficzne dla maszyny.
LISTA ZADAŃ Wyświetla wszystkie aktualnie uruchomione zadania, w tym usługi.
ZADANIE Zabij lub zatrzymaj uruchomiony proces lub aplikację.
CZAS Wyświetla lub ustawia czas systemowy.
TYTUŁ Ustawia tytuł okna dla sesji CMD.EXE.
DRZEWO Graficznie wyświetla strukturę katalogów dysku lub
ścieżka.
RODZAJ Wyświetla zawartość pliku tekstowego.
VER Wyświetla wersję systemu Windows.
ZWERYFIKOWAĆ Informuje system Windows, czy należy sprawdzić, czy pliki zostały zapisane
poprawnie na dysku.
VOL Wyświetla etykietę woluminu dysku i numer seryjny.
XCOPY Kopiuje pliki i drzewa katalogów.
WMIC Wyświetla informacje WMI w interaktywnej powłoce poleceń.

Aby uzyskać więcej informacji na temat określonego polecenia, użyj przycisku /? opcja, np. polecenie tree daje:

tree /?

Graphically displays the folder structure of a drive or path.

TREE [drive:][path] [/F] [/A]
 
   /F   Display the names of the files in each folder.
   /A   Use ASCII instead of extended characters.
 

cechy

Microsoft Command Prompt to interpreter wiersza polecenia (CLI) dla systemów operacyjnych Windows.

CLI to program przeznaczony przede wszystkim do odczytu instrukcji systemu operacyjnego wpisanych na klawiaturze przez użytkownika. Dlatego adresowany jest również jako interfejs wiersza poleceń , aby zestawić go z interfejsami graficznymi.

Ponieważ interfejsy te (tekstowe lub graficzne) chronią użytkownika przed bezpośrednim dostępem do jądra systemu operacyjnego, nazywane są również powłokami .

Biorąc pod uwagę nazwę pliku wykonywalnego wiersza polecenia, cmd.exe , wiersz polecenia jest przyjazny o nazwie cmd . Biorąc pod uwagę rolę pilota w systemie operacyjnym, mówi się także o konsoli .

Podobnie jak inne powłoki, cmd może odczytać partię instrukcji z pliku. W tym przypadku powłoka cmd działa jako tłumacz języka, a zawartość pliku można uznać za rzeczywisty program. Podczas wykonywania tych programów wsadowych nie ma pośredniej fazy kompilacji. Zazwyczaj są one czytane, interpretowane i wykonywane linia po linii. Ponieważ nie ma kompilacji, nie ma wydzielonego pliku wykonywalnego. Z tego powodu programy są nazywane skryptami wsadowymi lub skryptami powłoki .

Zauważ, że instrukcje wprowadzone interaktywnie mogą mieć nieco inną składnię niż instrukcje przesłane jako skrypt, ale ogólna zasada jest taka, że to, co można wprowadzić z wiersza poleceń, można również umieścić w pliku do późniejszego ponownego użycia.

Witaj świecie

Skrypty wsadowe wiersza polecenia mają rozszerzenie .cmd lub .bat , te ostatnie ze względu na kompatybilność.

Aby utworzyć skrypt hello-word, potrzebujesz najpierw miejsca, w którym można go wpisać. W przypadku prostych skryptów wystarczy Notatnik Windows. Jeśli poważnie podchodzisz do skryptów powłoki, potrzebujesz bardziej skutecznych narzędzi. W każdym razie istnieje kilka bezpłatnych alternatyw, takich jak Notepad ++ .

W wyznaczonym typie edytora:

echo Hello World
pause
 

Zapisz to jako hello.cmd

Jeśli używasz „Notatnika” jako edytora, powinieneś zwrócić dużą uwagę na zapisaną nazwę, ponieważ Notatnik zwykle dodaje do plików rozszerzenie .txt , co oznacza, że rzeczywista nazwa pliku może być hello.cmd.txt . Aby tego uniknąć, w oknie dialogowym zapisu:

  1. W polu File name wpisz nazwę w cudzysłowie, np. "hello.cmd"
  2. W polu Save as type wybierz Wszystkie pliki zamiast domyślnej opcji Dokument tekstowy.

Jeśli plik został poprawnie zapisany, jego ikona powinna być podobna do (Windows Vista):

ikona cmd

Możesz także rozważyć wyłączenie opcji „Ukryj rozszerzenie dla znanych typów plików” w opcjach widoku folderu Eksploratora plików. W takim przypadku nazwy plików są zawsze wyświetlane z ich rozszerzeniami.

Aby wykonać hello.cmd , są dwie możliwości. Jeśli używasz powłoki graficznej Windows, kliknij dwukrotnie jej ikonę.

Jeśli chcesz korzystać z samego wiersza polecenia, musisz najpierw zidentyfikować katalog, w którym zapisałeś hello.cmd . W związku z tym, jeśli otworzysz Eksploratora plików za pomocą + E. W oknach z listą plików zwykle odczytujesz nazwę zawierającej je ścieżki katalogu. Możesz zatem zidentyfikować katalog hello.cmd . Nazwy katalogów systemu Windows są dość długie, a ich pisanie jest podatne na błędy. Lepiej jest wybrać i skopiować ścieżkę katalogu do schowka w celu późniejszego wklejenia.

Uruchom wiersz polecenia. Czytasz wiersz podobny do tego.

Microsoft Windows [Version ...]
(c) ... Microsoft Corporation. All rights reserved.
 
C:\Users\...>
 

Wersja / rok systemu Windows zależy oczywiście od twojego. W ostatnim wierszu, przed > , czytasz ścieżkę katalogu, który jest aktualny. Powinieneś zaktualizować katalog, w którym znajduje się twój skrypt. Z tego powodu wprowadź komendę zmiany katalogu cd , używając linii podobnej do następującej:

cd <dirpath>
 

Zamiast <dirpath> wklej nazwę katalogu, który wcześniej skopiowałeś.
Aby wkleić ścieżkę do katalogu, w Windows 10 wystarczy wpisać Ctrl - C , tak jak w edytorze. W przypadku starszych systemów powinieneś być w stanie to zrobić, klikając prawym przyciskiem myszy w oknie cmd .
Po wprowadzeniu polecenia zwróć uwagę, że bieżąca ścieżka przed > odpowiednio się zmienia.

Możesz teraz uruchomić skrypt powitania, wpisując po prostu:

hello
 

Komentarze

Skrypt wypisuje dane wyjściowe podobne do:

C:\Users\...>echo Hello World
Hello World

C:\Users\...>pause
Press any key to continue . . .
 

Linie obsługujące symbol > przekształcają instrukcje skryptu tak, jakbyś wprowadził interaktywnie. Można to wyłączyć pisząc:

@echo off
 

jako pierwszy wiersz skryptu. Może to zmniejszyć bałagan, ale masz mniej wskazówek na temat tego, co się dzieje, w odniesieniu do poleceń skryptowych, które nie dają widocznych wyników.

Ostatnie polecenie, pause , monituje o naciśnięcie dowolnego klawisza. Kiedy to zrobisz, wyjdziesz hello .
Jeśli uruchomisz hello z konsoli, tak naprawdę go nie potrzebujesz, ponieważ kiedy hello zakończy wykonywanie, cmd.exe pozostaje otwarty i możesz odczytać wyjście hello . Po dwukrotnym kliknięciu w Eksploratorze uruchamiasz program cmd.exe na czas niezbędny do hello . Kiedy hello zakończy działanie, cmd.exe robi to samo i nie masz możliwości odczytania danych wyjściowych hello . polecenie pause zapobiega wyjściu hello do momentu naciśnięcia klawisza, co daje również możliwość odczytania wyniku.

Wreszcie, mimo że skrypt ma hello.cmd , nie trzeba wpisywać całej nazwy, wystarczy jej pień hello . Ten mechanizm działa również dla plików wykonywalnych z rozszerzeniem .exe . Co zrobić, jeśli w tym samym katalogu znajduje się skrypt hello.cmd i wykonywalny plik hello.exe ? Ten pierwszy ma priorytet w hello.cmd polecenia, więc hello.cmd zostanie wykonane.

Nawigacja w cmd

Jedną z najczęstszych rzeczy, które musisz zrobić w wierszu polecenia, jest nawigacja w systemie plików. W tym celu wykorzystamy słowa kluczowe cd i dir . Zacznij od otwarcia wiersza polecenia, korzystając z jednej z metod wymienionych tutaj . Najprawdopodobniej zobaczysz coś podobnego do tego, co poniżej, gdzie UserName jest twoim użytkownikiem.

C:\Users\UserName>
 

Bez względu na to, gdzie jesteś w strukturze plików, jeśli twój system jest podobny, możemy zacząć od tego polecenia:

cd C:\
 

Spowoduje to zmianę bieżącego katalogu na dysk C:\ . Zauważ, jak teraz wygląda ekran

C:\>
 

Następnie uruchom dir , abyśmy mogli zobaczyć wszystko na dysku C:\

dir
 

Spowoduje to wyświetlenie listy plików i folderów z pewnymi informacjami na ich temat, podobnie jak to:

polecenie reż

Jest tu wiele dobrych informacji, ale dla podstawowej nawigacji zależy nam tylko na prawej kolumnie. Zwróć uwagę, jak mamy folder Users . Oznacza to, że możemy to uruchomić

cd Users
 

Teraz po uruchomieniu dir znowu zobaczysz wszystkie pliki i foldery w C:\Users katalogu. Nie znaleźliśmy tutaj tego, czego chcieliśmy, więc wróćmy do folderu nadrzędnego. Zamiast wpisywać ścieżkę do niego, możemy użyć .. aby przejść do jednego folderu w ten sposób

cd ..
 

Teraz wróciliśmy do C:\ . Jeśli chcesz przejść do wielu folderów jednocześnie, możesz wstawić ukośnik odwrotny i inny zestaw okresów: cd ..\.. , ale potrzebowaliśmy tylko jednego folderu.

Teraz chcemy zajrzeć do tego folderu Program Files . Aby uniknąć pomyłek w systemie, dobrym pomysłem jest umieszczanie cudzysłowów wokół katalogów, zwłaszcza gdy w nazwie znajdują się spacje. Tym razem użyjemy tego polecenia

C:\>cd "Program Files"
 

Teraz jesteś w C:\Program Files> a polecenie dir powie ci teraz wszystko, co tu jest.

Powiedzmy, że mamy już dość błądzenia się po folderze i szukania miejsca, w którym powinniśmy iść. Okazuje się, że to C:\Windows\Logs Zamiast zrobić .. do Windows do Logs , możemy po prostu podać pełną ścieżkę w następujący sposób:

cd "C:\Windows\Logs"
 

I to są podstawy poruszania się po wierszu polecenia. Możesz teraz poruszać się po wszystkich folderach, aby móc uruchamiać inne polecenia w odpowiednich miejscach.

Otwieranie wiersza polecenia

Wiersz polecenia jest wstępnie zainstalowany we wszystkich systemach operacyjnych Windows NT, Windows CE, OS / 2 i eComStation i istnieje jako cmd.exe , zwykle znajdujący się w C:\Windows\system32\cmd.exe

W systemie Windows 7 najszybszymi sposobami otwarcia wiersza polecenia są:

  • naciśnij wprowadź opis zdjęcia tutaj , wpisz „cmd”, a następnie naciśnij klawisz Enter .

  • naciśnij wprowadź opis zdjęcia tutaj + R , wpisz „cmd”, a następnie naciśnij klawisz Enter .

Można go również otworzyć, przechodząc do pliku wykonywalnego i klikając go dwukrotnie.

W niektórych przypadkach może być konieczne uruchomienie cmd z podwyższonymi uprawnieniami, w tym przypadku kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Uruchom jako administrator”. Można to również osiągnąć, naciskając klawisze Control + Shift + Enter zamiast Enter .