curlPierwsze kroki z curl


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, co to jest curl i dlaczego deweloper może chcieć go użyć.

Powinien także wymieniać wszelkie duże tematy w zwijaniu się i zawierać linki do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dotycząca zwijania jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych powiązanych tematów.

Prześlij dane za pomocą curl

cURL to nazwa projektu, która przedstawia: „Klient adresów URL” i może być również nazywana biblioteką żądań adresów URL klientów

Łączy dwa osobne pakiety: curl i libcurl.

 1. curl to narzędzie wiersza polecenia używane do pobierania dokumentów / plików lub wysyłania dokumentów na serwer przy użyciu dowolnego z obsługiwanych protokołów: DICT, PLIK, FTP, FTPS, Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3 , POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMB, SMTP, SMTPS, Telnet i TFTP.

 2. libcurl jest podstawową biblioteką, której używa curl do wykonywania rzeczywistej pracy w sieci i przesyłania. libcurl jest używany przez tysiące usług, aplikacji i urządzeń i bardzo często za pośrednictwem jednego z „powiązań językowych”, które umożliwiają programistom języków wyższego poziomu dostęp do jego uprawnień.

Użyj libcurl easy C API, aby uzyskać zdalny zasób

#include <stdio.h>
#include <curl/curl.h>

int main(void)
{
 CURL *curl;
 CURLcode res;

 curl = curl_easy_init();
 if(curl) {
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "http://example.com");

  /* example.com is redirected, so we tell libcurl to follow redirection */
  curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1L);

  /* Perform the request, res will get the return code */
  res = curl_easy_perform(curl);
  /* Check for errors */
  if(res != CURLE_OK)
   fprintf(stderr, "curl_easy_perform() failed: %s\n",
       curl_easy_strerror(res));

  /* always cleanup */
  curl_easy_cleanup(curl);
 }
 return 0;
}
 

Używanie curl w PHP do pobierania danych

<?php
 
  $ch = curl_init(); //curl handler init

  curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,"http://www.google.com/search?q=curl");
  curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);// set optional params
  curl_setopt($ch,CURLOPT_HEADER, false); 
 
  $result=curl_exec($ch);
 
  curl_close($ch);
 
  echo $result;
?>
 

Używanie curl przez linię poleceń

Pokaż wersję curl:

curl --version
 

POBIERZ zdalny zasób i wyświetl go w terminalu:

curl http://stackoverflow.com
 

POBIERZ zdalny zasób i zapisz go w pliku lokalnym:

curl -o file https://stackoverflow.com
 

Dodaj nagłówki do odpowiedzi:

curl -i http://stackoverflow.com
 

Nagłówki tylko wyjściowe:

curl -I http://stackoverflow.com