junitRozpoczęcie pracy z junit


Uwagi

JUnit to prosta platforma do pisania powtarzalnych testów dla języka programowania Java . Jest to instancja architektury xUnit dla platform testowania jednostkowego.

Główne cechy obejmują:

 • Asercje , które pozwalają dostosować sposób testowania wartości w testach
 • Testujący biegacze , którzy pozwalają określić, jak przeprowadzić testy w swojej klasie
 • Reguły , które pozwalają elastycznie modyfikować zachowanie testów w klasie
 • Pakiety , które pozwalają budować razem zestaw testów z wielu różnych klas

Przydatne rozszerzenie dla JUnit:

Wersje

Wersja Data wydania
Kamień milowy JUnit 5 2 2016-07-23
Kamień milowy JUnit 5 1 07.07.2016
JUnit 4.12 18.04.2016
JUnit 4.11 14.11.2012
JUnit 4.10 28.09.2011
JUnit 4.9 2011-08-22
JUnit 4.8 01.12.2009
JUnit 4.7 2009-07-28
JUnit 4.6 14.04.2009

Instalacja lub konfiguracja

Ponieważ JUnit jest biblioteką Java, wystarczy zainstalować kilka plików JAR w ścieżce klas projektu Java i jesteś gotowy do pracy.

Możesz pobrać te dwa pliki JAR ręcznie: junit.jar i hamcrest-core.jar .

Jeśli używasz Maven, możesz po prostu dodać zależność do pom.xml :

<dependency>
 <groupId>junit</groupId>
 <artifactId>junit</artifactId>
 <version>4.12</version>
 <scope>test</scope>
</dependency>
 

Lub jeśli używasz Gradle, dodaj zależność do swojego build.gradle :

apply plugin: 'java'

dependencies {
  testCompile 'junit:junit:4.12'
}
 

Następnie możesz utworzyć pierwszą klasę testową:

import static org.junit.Assert.assertEquals;

import org.junit.Test;

public class MyTest {
  @Test
  public void onePlusOneShouldBeTwo() {
    int sum = 1 + 1;
    assertEquals(2, sum);
  }
}
 

i uruchom go z wiersza poleceń:

 • Windows java -cp .;junit-X.YY.jar;hamcrest-core-XYjar org.junit.runner.JUnitCore MyTest
 • Linux lub OsX java -cp .:junit-X.YY.jar:hamcrest-core-XYjar org.junit.runner.JUnitCore MyTest

lub za pomocą mvn test Maven: mvn test

@Przed po

Metoda z adnotacjami z @Before będzie wykonywana przed każdym wykonaniem metod @Test . Analogicznie metoda z adnotacją @After jest wykonywana po każdej metodzie @Test . Można tego użyć do wielokrotnego konfigurowania ustawienia Test i czyszczenia po każdym teście. Dlatego testy są niezależne, a kod przygotowawczy nie jest kopiowany w metodzie @Test .

Przykład:

import static org.junit.Assert.assertEquals;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import org.junit.After;
import org.junit.Before;
import org.junit.Test;

public class DemoTest {

  private List<Integer> list;

  @Before
  public void setUp() {
    list = new ArrayList<>();
    list.add(3);
    list.add(1);
    list.add(4);
    list.add(1);
    list.add(5);
    list.add(9);
  }

  @After
  public void tearDown() {
    list.clear();
  }

  @Test
  public void shouldBeOkToAlterTestData() {
    list.remove(0); // Remove first element of list.
    assertEquals(5, list.size()); // Size is down to five
  }

  @Test
  public void shouldBeIndependentOfOtherTests() {
    assertEquals(6, list.size());
  }
}
 

Metody opatrzone adnotacją @Before lub @After muszą być public void i bez argumentów.

Przykład podstawowego testu jednostkowego

Ten przykład jest podstawową konfiguracją do odblokowania StringBuilder.toString () za pomocą junit.

import static org.junit.Assert.assertEquals;

import org.junit.Test;

public class StringBuilderTest {

  @Test
  public void stringBuilderAppendShouldConcatinate() {
    StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
    stringBuilder.append("String");
    stringBuilder.append("Builder");
    stringBuilder.append("Test");

    assertEquals("StringBuilderTest", stringBuilder.toString());
  }

}
 

Złap oczekiwany wyjątek

Możliwe jest łatwe złapanie wyjątku bez blokowania try catch .

public class ListTest {
 private final List<Object> list = new ArrayList<>();

 @Test(expected = IndexOutOfBoundsException.class)
 public void testIndexOutOfBoundsException() {
  list.get(0);
 }
}
 

Powyższy przykład powinien wystarczyć dla prostszych przypadków, gdy nie chcesz / nie musisz sprawdzać wiadomości przenoszonej przez zgłoszony wyjątek.

Jeśli chcesz sprawdzić informacje o wyjątku, możesz użyć bloku try / catch:

@Test
public void testIndexOutOfBoundsException() {
  try {
    list.get(0);
    Assert.fail("Should throw IndexOutOfBoundException");
  } catch (IndexOutOfBoundsException ex) {
    Assert.assertEquals("Index: 0, Size: 0", ex.getMessage());
  }
}
 

W tym przykładzie musisz pamiętać, aby zawsze dodawać Assert.fail() aby upewnić się, że test zakończy się niepowodzeniem, gdy nie zostanie Assert.fail() wyjątek.

W bardziej rozbudowanych przypadkach JUnit ma ExpectedException @Rule , który może również testować te informacje i jest używany w następujący sposób:

public class SimpleExpectedExceptionTest {
   @Rule
   public ExpectedException expectedException = ExpectedException.none();

   @Test
   public void throwsNothing() {
     // no exception expected, none thrown: passes.
   }

   @Test
   public void throwsExceptionWithSpecificType() {
     expectedException.expect(NullPointerException.class);

     throw new NullPointerException();
   }

   @Test
   public void throwsExceptionWithSpecificTypeAndMessage() {
     expectedException.expect(IllegalArgumentException.class);
     expectedException.expectMessage("Wanted a donut.");

     throw new IllegalArgumentException("Wanted a donut.");
   }
}
 

Testowanie wyjątków w JUnit5

Aby osiągnąć to samo w JUnit 5, używasz zupełnie nowego mechanizmu :

Testowana metoda

public class Calculator {
  public double divide(double a, double b) {
    if (b == 0.0) {
      throw new IllegalArgumentException("Divider must not be 0");
    }
    return a/b;
  }
}
 

Metoda testowa

public class CalculatorTest {
  @Test
  void triangularMinus5() { // The test method does not have to be public in JUnit5
    Calculator calc = new Calculator();

    IllegalArgumentException thrown = assertThrows(
      IllegalArgumentException.class, 
      () -> calculator.divide(42.0, 0.0));
    // If the exception has not been thrown, the above test has failed.

    // And now you may further inspect the returned exception...
    // ...e.g. like this:
    assertEquals("Divider must not be 0", thrown.getMessage());
}
 

Ignorowanie testów

Aby zignorować test, po prostu dodaj do @Ignore adnotację @Ignore i opcjonalnie podaj parametr do adnotacji z podaniem przyczyny.

@Ignore("Calculator add not implemented yet.")
@Test
public void testPlus() {
  assertEquals(5, calculator.add(2,3));
}
 

W porównaniu do komentowania testu lub usuwania adnotacji @Test , osoba przeprowadzająca test nadal zgłosi ten test i zauważy, że został on zignorowany.

Możliwe jest również warunkowe zignorowanie przypadku testowego przy użyciu założeń JUnit. Przykładowym przypadkiem użycia byłoby uruchomienie przypadku testowego dopiero po naprawieniu określonego błędu przez programistę. Przykład:

import org.junit.Assume;
import org.junit.Assert;
...

@Test 
public void testForBug1234() {

  Assume.assumeTrue(isBugFixed(1234));//will not run this test until the bug 1234 is fixed

  Assert.assertEquals(5, calculator.add(2,3));
}
 

Domyślny biegacz traktuje testy z błędnymi założeniami jako ignorowane. Możliwe, że inni biegacze zachowują się inaczej, np. Traktują ich jak zaliczonych.

JUnit - podstawowe przykłady adnotacji

Oto kilka podstawowych adnotacji JUnit, które powinieneś zrozumieć:

@BeforeClass – Run once before any of the test methods in the class, public static void 
@AfterClass – Run once after all the tests in the class has been run, public static void
@Before – Run before @Test, public void
@After – Run after @Test, public void
@Test – This is the test method to run, public void