linux-device-driverRozpoczęcie pracy ze sterownikiem urządzenia linux


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym jest linux-device-driver i dlaczego deweloper może chcieć go użyć.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w sterowniku urządzenia linux i link do powiązanych tematów. Ponieważ dokumentacja dla sterownika linux-device-driver jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Sterownik urządzenia Hello World

hello_world.c

#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/init.h>

#define AUTHOR "Bruce Lee"
#define DESC  "Hello World driver"

static int __init init(void)
{
  printk(KERN_DEBUG "Hello World\n");
  return 0;
}

static void __exit deinit(void)
{
  printk(KERN_DEBUG "Goodbye World\n");
}

module_init(init);
module_exit(deinit);

MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR(AUTHOR);
MODULE_DESCRIPTION(DESC);
 

Makefile:

KDIR ?= /lib/modules/`uname -r`/build
obj-m += hello_world.o

all:
    make -C $(KDIR) M=$(PWD) modules

clean:
    make -C $(KDIR) M=$(PWD) clean
 

Jak skompilować:

$ make
 

Jak włożyć moduł:

$ sudo insmod hello_world.ko
 

Jak zobaczyć wiadomości do wydrukowania

$ dmesg
 

Jak wyświetlić moduł / moduły

$ lsmod | grep hello_worls
 

Jak usunąć moduł

$ sudo rmmod hello_world
 

Instalacja lub konfiguracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji lub instalacji linux-device-driver.