lucenePierwsze kroki z Lucenem


Uwagi

Apache Lucene to oparta na Javie biblioteka wyszukiwania pełnotekstowego.

Wersje

Wersja Data wydania
2.9.4 03.12.2010
3.0.3 03.12.2010
3.6.2 16.01.2013
4.10.4 14.10.2015
5.5.2 24.06.2016
6.3.0 08.11.2016

Witaj świecie

Ten podstawowy przykład Lucene tworzy prosty indeks i wyszukuje go.

Uwaga: RAMDirectory tworzy indeks rezydujący w pamięci i jest przydatny do eksperymentowania i testowania, ale w praktyce większość ludzi będzie musiała mieć indeks przechowywany w systemie plików (patrz FSDirectory.open ).

import java.io.IOException;
import org.apache.lucene.analysis.Analyzer;
import org.apache.lucene.analysis.standard.StandardAnalyzer;
import org.apache.lucene.document.*;
import org.apache.lucene.index.*;
import org.apache.lucene.queryparser.classic.*;
import org.apache.lucene.search.*;
import org.apache.lucene.store.*;

public class HelloLucene {
  public static void main(String[] args) throws IOException, ParseException
  {
    //Create a new index and open a writer
    Directory dir = new RAMDirectory();
    Analyzer analyzer = new StandardAnalyzer();
    IndexWriterConfig config = new IndexWriterConfig(analyzer);
    IndexWriter writer = new IndexWriter(dir, config);
  
    //Create a document to index
    Document doc = new Document();
    doc.add(new TextField("text", "Hello World!", Field.Store.YES));
  
    //Index the document and close the writer
    System.out.println("Indexing document: " + doc);
    writer.addDocument(doc);
    writer.close();
  
    //Open an IndexSearcher
    IndexReader reader = DirectoryReader.open(dir);
    IndexSearcher searcher = new IndexSearcher(reader);
  
    //Create a query
    QueryParser parser = new QueryParser("text", analyzer);
    Query query = parser.parse("world");
  
    //Search for results of the query in the index
    System.out.println("Searching for: \"" + query + "\"");
    TopDocs results = searcher.search(query, 10);
    for (ScoreDoc result : results.scoreDocs) {
      Document resultDoc = searcher.doc(result.doc);
      System.out.println("score: " + result.score + 
          " -- text: " + resultDoc.get("text"));
    }
    reader.close();
  }
}
 

Ustawiać

Lucene to biblioteka Java. Jeśli nie masz skonfigurowanego środowiska programistycznego Java, zapoznaj się z dokumentacją Java .

Pobierz najnowszą wersję Lucene ze strony Apache i rozpakuj ją.

Dodaj wymagane słoiki do ścieżki klasy. Następujące słoiki będą wymagane przez wiele projektów, w tym przykład Hello World tutaj:

 • core/lucene-core-6.1.0.jar : funkcjonalność Core Lucene.
 • core/analysis/common/lucene-analyzers-common-6.1.0.jar : Zapewnia różnorodność analizatorów, w tym wszechobecny StandardAnalyzer.
 • queryparser/lucene-queryparser-6.1.0.jar : Udostępnia analizator składni zapytań.

Umieść kod w HelloLucene.java . Skompiluj to za pomocą tego polecenia:

javac -classpath "core/*:queryparser/*" HelloLucene.java
 

I uruchom go za pomocą tego polecenia:

java -classpath ".:core/*:queryparser/*" HelloLucene