microservicesRozpoczęcie pracy z mikrousługami


Uwagi

W tej sekcji omówiono, czym są mikrousługi i dlaczego deweloper może chcieć z nich skorzystać.

Powinien także wymieniać wszelkie duże tematy w ramach mikrousług i zawierać linki do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla mikrousług jest nowa, konieczne może być utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Dokumentacja API

Użyj Spring REST Docs do udokumentowania swoich usług. To potężne środowisko, które zapewnia, że logika usługi jest zawsze zgodna z dokumentacją. Aby to zrobić, musisz napisać testy integracyjne dla swoich usług.

Jeśli występuje niezgodność w dokumentacji i zachowaniu usługi, testy zakończą się niepowodzeniem.

Oto przykładowy przykład generowania dokumentów dla projektu maven.

Dodaj tę zależność do swojej pom:

<dependency>
  <groupId>org.springframework.data</groupId>
  <artifactId>spring-data-rest-webmvc</artifactId>
  <version>2.6.6.RELEASE</version>
</dependency>
 

i dodaj wtyczkę asciidoc pod tagiem build.plugins:

<plugin> 
    <groupId>org.asciidoctor</groupId>
    <artifactId>asciidoctor-maven-plugin</artifactId>
    <version>1.5.3</version>
    <executions>
      <execution>
        <id>generate-docs</id>
        <phase>prepare-package</phase> 
        <goals>
          <goal>process-asciidoc</goal>
        </goals>
        <configuration>
          <backend>html</backend>
          <doctype>book</doctype>
        </configuration>
      </execution>
    </executions>
    <dependencies>
      <dependency> 
        <groupId>org.springframework.restdocs</groupId>
        <artifactId>spring-restdocs-asciidoctor</artifactId>
        <version>1.2.0.RELEASE</version>
      </dependency>
    </dependencies>
  </plugin>  
 

Teraz weźmy przykładowy kontroler, który chcemy udokumentować:

package com.hospital.user.service.controller;

import org.springframework.hateoas.Resource;
import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.security.crypto.bcrypt.BCryptPasswordEncoder;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

import com.hospital.user.service.entity.User;
import com.hospital.user.service.exception.UserNotFoundException;
import com.hospital.user.service.repository.UserCrudRepository;
import com.hospital.user.service.resource.assembler.UserResourceAssembler;

@Controller
@RequestMapping("/api/user")
public class SampleController {


final UserCrudRepository userRepository;


final UserResourceAssembler userResourceAssembler;

final BCryptPasswordEncoder passwordEncoder;

public SampleController(UserCrudRepository userCrudRepository, UserResourceAssembler userResourceAssembler, BCryptPasswordEncoder passwordEncoder){
  this.userRepository = userCrudRepository;
  this.userResourceAssembler = userResourceAssembler;
  this.passwordEncoder = passwordEncoder;
}

@RequestMapping(method = RequestMethod.GET, value = "/{userId}", produces = { MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE})
ResponseEntity<Resource<User>> getUser(@PathVariable String userId){
  User user = (User) this.userRepository.findOne(userId);
  if(user==null){
    throw new UserNotFoundException("No record found for userid"+ userId);
  }
  Resource<User> resource = this.userResourceAssembler.toResource(user);
  return new ResponseEntity<Resource<User>>(resource, HttpStatus.OK);
 }
}
 

Teraz napisz test dla usługi:

package com.hospital.user.service;

import org.junit.Before;
import org.junit.Rule;
import org.junit.Test;
import org.junit.runner.RunWith;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.restdocs.JUnitRestDocumentation;
import org.springframework.restdocs.mockmvc.RestDocumentationResultHandler;
import org.springframework.test.context.junit4.SpringJUnit4ClassRunner;
import org.springframework.test.context.web.WebAppConfiguration;
import org.springframework.test.web.servlet.MockMvc;
import org.springframework.test.web.servlet.setup.MockMvcBuilders;
import org.springframework.web.context.WebApplicationContext;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.EnableWebMvc;


import static org.springframework.restdocs.operation.preprocess.Preprocessors.prettyPrint;
import static org.springframework.restdocs.operation.preprocess.Preprocessors.preprocessRequest;
 

import statyczny org.springframework.restdocs.operation.preprocess.Preprocessors.preprocessResponse;

import static org.springframework.restdocs.mockmvc.MockMvcRestDocumentation.document;
import static org.springframework.restdocs.mockmvc.MockMvcRestDocumentation.documentationConfiguration;

import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.status;

import static org.springframework.restdocs.mockmvc.RestDocumentationRequestBuilders.get;

import static org.springframework.restdocs.headers.HeaderDocumentation.headerWithName;
import static org.springframework.restdocs.headers.HeaderDocumentation.responseHeaders;

import static org.springframework.restdocs.payload.PayloadDocumentation.fieldWithPath;
import static org.springframework.restdocs.payload.PayloadDocumentation.responseFields;

@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
@WebAppConfiguration
@EnableWebMvc
@ComponentScan( basePackages = { "com.hospital.user.service" } )
@SpringBootTest
public class SampleControllerTest {

private RestDocumentationResultHandler documentationHandler;

@Rule public final JUnitRestDocumentation restDocumentation = new JUnitRestDocumentation("target/generated-snippets");

 @Autowired private WebApplicationContext context;
  private MockMvc mockMvc;
  
  @Before
  public void setUp(){
    
    this.documentationHandler = document("{method-name}", //this will create files with the test method name
        preprocessRequest(prettyPrint()), // to print the request 
        preprocessResponse(prettyPrint()));

      this.mockMvc = MockMvcBuilders.webAppContextSetup(this.context)
        .apply(documentationConfiguration(this.restDocumentation)
            .uris()
            //.withScheme("https") Specify this for https
            .withHost("recruitforceuserservice") //Define the host name
            .withPort(8443)
          )
        .alwaysDo(this.documentationHandler)
        .build();
  }
  
  @Test
  public void getUser() throws Exception {
      // tag::links[]
      this.mockMvc.perform(get("/api/user/"+"591310c3d5eb3a37183ab0d3").header("Authorization",
          "Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJiaGFyZHdhai5uaXRpc2gxOSIsInJvbGVzIjpbIkFETUlOIl0sImlzcyI6Imh0dHA6Ly9ob3NwaXRhbC1jbG91ZC5jb20iLCJpYXQiOjE1MDExNTA3NDcsImV4cCI6MTUwMTE1MTY0N30.NPumYw9mslHdJjaaodsIzKX4y0Udbf2Co1kVOXBEaqNdEUIUSwgwQZn23TMWVsehudlwTu4KgCU2ZHXXccCDIQ"))
        .andExpect(status().isOk())
        .andDo(this.documentationHandler.document(
            
            responseHeaders(
                headerWithName("Content-Type").description("The Content-Type of the payload: `application/json`") // Asserts that the response should have this header.
                ),
            
            responseFields(
                fieldWithPath("username").description("Unique name for the record"), // Asserts that the response should have this field
                fieldWithPath("password").description("password of the user"),
                fieldWithPath("securityAnswer").description("Security answer which would be used to validate the user while the password is reset."),
                fieldWithPath("securityQuestion").description("Security question to reset the password"),
                fieldWithPath("email").description("Email of the user"),
                fieldWithPath("roles").description("Assigned roles of the user"),
                fieldWithPath("id").description("Unique identifier of an user"),
                fieldWithPath("_links").ignored()
            )
            )); 
  }
 

}

Aby uzyskać więcej informacji, postępuj zgodnie z tym odniesieniem: http://docs.spring.io/spring-restdocs/docs/current/reference/html5/

Niezbędna lista kontrolna dla platformy Microservices

 • Potok CI / CD
 • Scentralizowana usługa uwierzytelniania i autoryzacji
 • Dokumentacja API
 • Brama API
 • Scentralizuj narzędzie do zarządzania logami
 • Monitor serwisowy
 • Automatyzacja infrastruktury
 • Scentralizowany serwer konfiguracji

Przykład dokumentacji API

Użyj Spring REST Docs do udokumentowania swoich usług. To potężne środowisko, które zapewnia, że logika usługi jest zawsze zgodna z dokumentacją. Aby to zrobić, musisz napisać testy integracyjne dla swoich usług.

Jeśli występuje niezgodność w dokumentacji i zachowaniu usługi, testy zakończą się niepowodzeniem.

Oto przykładowy przykład generowania dokumentów w projekcie maven:

Dodaj tę zależność do pliku pom:

<dependency>
  <groupId>org.springframework.data</groupId>
  <artifactId>spring-data-rest-webmvc</artifactId>
  <version>2.6.6.RELEASE</version>
</dependency>
 

Dodaj także wtyczkę docs ASCII, aby wygenerować dokumenty pod tagiem build.puglin

<plugin> 
    <groupId>org.asciidoctor</groupId>
    <artifactId>asciidoctor-maven-plugin</artifactId>
    <version>1.5.3</version>
    <executions>
      <execution>
        <id>generate-docs</id>
        <phase>prepare-package</phase> 
        <goals>
          <goal>process-asciidoc</goal>
        </goals>
        <configuration>
          <backend>html</backend>
          <doctype>book</doctype>
        </configuration>
      </execution>
    </executions>
    <dependencies>
      <dependency> 
        <groupId>org.springframework.restdocs</groupId>
        <artifactId>spring-restdocs-asciidoctor</artifactId>
        <version>1.2.0.RELEASE</version>
      </dependency>
    </dependencies>
  </plugin>  
 

Teraz, jako przykład, stwórzmy usługę kontrolera, którą chcemy udokumentować.

package com.hospital.user.service.controller;

import org.springframework.hateoas.Resource;
import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.security.crypto.bcrypt.BCryptPasswordEncoder;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

import com.hospital.user.service.entity.User;
import com.hospital.user.service.exception.UserNotFoundException;
import com.hospital.user.service.repository.UserCrudRepository;
import com.hospital.user.service.resource.assembler.UserResourceAssembler;

@Controller
@RequestMapping("/api/user")
public class SampleController {


final UserCrudRepository userRepository;


final UserResourceAssembler userResourceAssembler;

final BCryptPasswordEncoder passwordEncoder;

public SampleController(UserCrudRepository userCrudRepository, UserResourceAssembler userResourceAssembler, BCryptPasswordEncoder passwordEncoder){
  this.userRepository = userCrudRepository;
  this.userResourceAssembler = userResourceAssembler;
  this.passwordEncoder = passwordEncoder;
}

@RequestMapping(method = RequestMethod.GET, value = "/{userId}", produces = { MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE})
ResponseEntity<Resource<User>> getUser(@PathVariable String userId){
  User user = (User) this.userRepository.findOne(userId);
  if(user==null){
    throw new UserNotFoundException("No record found for userid"+ userId);
  }
  Resource<User> resource = this.userResourceAssembler.toResource(user);
  return new ResponseEntity<Resource<User>>(resource, HttpStatus.OK);
}
 

}

Napiszmy test, aby przetestować tę usługę:

package com.hospital.user.service;

import org.junit.Before;
import org.junit.Rule;
import org.junit.Test;
import org.junit.runner.RunWith;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.restdocs.JUnitRestDocumentation;
import org.springframework.restdocs.mockmvc.RestDocumentationResultHandler;
import org.springframework.test.context.junit4.SpringJUnit4ClassRunner;
import org.springframework.test.context.web.WebAppConfiguration;
import org.springframework.test.web.servlet.MockMvc;
import org.springframework.test.web.servlet.setup.MockMvcBuilders;
import org.springframework.web.context.WebApplicationContext;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.EnableWebMvc;


  import static org.springframework.restdocs.operation.preprocess.Preprocessors.prettyPrint;
import static org.springframework.restdocs.operation.preprocess.Preprocessors.preprocessRequest;
import static org.springframework.restdocs.operation.preprocess.Preprocessors.preprocessResponse;

import static org.springframework.restdocs.mockmvc.MockMvcRestDocumentation.document;
import static org.springframework.restdocs.mockmvc.MockMvcRestDocumentation.documentationConfiguration;

import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.status;

import static org.springframework.restdocs.mockmvc.RestDocumentationRequestBuilders.get;

import static org.springframework.restdocs.headers.HeaderDocumentation.headerWithName;
import static org.springframework.restdocs.headers.HeaderDocumentation.responseHeaders;

import static org.springframework.restdocs.payload.PayloadDocumentation.fieldWithPath;
import static org.springframework.restdocs.payload.PayloadDocumentation.responseFields;

@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
@WebAppConfiguration
@EnableWebMvc
@ComponentScan( basePackages = { "com.hospital.user.service" } )
@SpringBootTest
public class SampleControllerTest {

private RestDocumentationResultHandler documentationHandler;

@Rule public final JUnitRestDocumentation restDocumentation = new   JUnitRestDocumentation("target/generated-snippets");

 @Autowired private WebApplicationContext context;
  private MockMvc mockMvc;
  
  @Before
  public void setUp(){
    
    this.documentationHandler = document("{method-name}", //Documents would be generated by the test method name.
        preprocessRequest(prettyPrint()), //To print request
        preprocessResponse(prettyPrint()));

      this.mockMvc = MockMvcBuilders.webAppContextSetup(this.context)
        .apply(documentationConfiguration(this.restDocumentation)
            .uris()
            //.withScheme("https") Specify this for https
            .withHost("recruitforceuserservice") //To use the hostname
            .withPort(8443)
          )
        .alwaysDo(this.documentationHandler)
        .build();
  }
  
  @Test
  public void getUser() throws Exception {
      // tag::links[]
      this.mockMvc.perform(get("/api/user/"+"591310c3d5eb3a37183ab0d3").header("Authorization",
          "Bearer eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJiaGFyZHdhai5uaXRpc2gxOSIsInJvbGVzIjpbIkFETUlOIl0sImlzcyI6Imh0dHA6Ly9ob3NwaXRhbC1jbG91ZC5jb20iLCJpYXQiOjE1MDExNTA3NDcsImV4cCI6MTUwMTE1MTY0N30.NPumYw9mslHdJjaaodsIzKX4y0Udbf2Co1kVOXBEaqNdEUIUSwgwQZn23TMWVsehudlwTu4KgCU2ZHXXccCDIQ"))
        .andExpect(status().isOk())
        .andDo(this.documentationHandler.document(
            
            responseHeaders(
                headerWithName("Content-Type").description("The Content-Type of the payload: `application/json`")//Asserts that the response has this header.
                ),
            
            responseFields(
                fieldWithPath("username").description("Unique name for the record"), //Asserts that the response has this field.
                fieldWithPath("password").description("password of the user"),
                fieldWithPath("securityAnswer").description("Security answer which would be used to validate the user while the password is reset."),
                fieldWithPath("securityQuestion").description("Security question to reset the password"),
                fieldWithPath("email").description("Email of the user"),
                fieldWithPath("roles").description("Assigned roles of the user"),
                fieldWithPath("id").description("Unique identifier of an user"),
                fieldWithPath("_links").ignored()
            )
            )); 
  }
}
 

Uruchom test jednostkowy, a niektóre pliki zostaną wygenerowane w folderze docelowym. wprowadź opis zdjęcia tutaj

Utwórz folder źródłowy jako src / main / asciidocs i utwórz plik doc z prefiksem adoc, aby udokumentować szczegóły usługi. Przykładowy plik doc

[[resources]]
= Resources

User: Have the information about an User. It has following fields:

include::{snippets}/get-user/response-fields.adoc[]

[[resources-user]]
== User

The User resources has all the information about the application user. This resource     is being used to perform all CRUD operations on User entity.


[[resources-user-retrieve]]
=== Retrieve User

A `GET` request gets a User.

operation::get-user[snippets='response-fields,curl-request,http-response']
 

Tag dołączania w pliku doc ma zawierać fragmenty. Możesz określić dowolny format, który chcesz wygenerować dokument.

Gdy wszystko będzie już gotowe , uruchom Maven Build . Wykona testy, a wtyczka asciidoc wygeneruje plik HTML dokumentu w folderze target.generate-docs . Wygenerowany plik wyglądałby mniej więcej tak:

wprowadź opis zdjęcia tutaj wprowadź opis zdjęcia tutaj wprowadź opis zdjęcia tutaj

Za każdym razem, gdy uruchamia się twoja wersja maven, tworzony jest najnowszy dokument, który zawsze będzie zgodny z twoimi usługami. Po prostu opublikuj ten dokument konsumentom / klientom usługi.

Szczęśliwego kodowania.