cryptographyKomma igång med kryptografi


Anmärkningar

Modern kryptografi är hörnstenen i dator- och kommunikationssäkerhet. Grunden är baserad på begrepp i matematik såsom talteori, beräkningskomplexitetsteori och sannolikhetsteori.

Kryptografi handlar om att säkra digitala data. Den hänvisar till utformningen av mekanismer baserade på matematiska algoritmer. Det primära målet med att använda kryptografi är att tillhandahålla de fyra grundläggande tjänsterna för informationssäkerhet; konfidentialitet, icke-avvisande, autentisering och dataintegritet.

Integrity Validated - Symmetric Key - Exempel på kryptering och dekryptering med Java

Kryptering används för att omvandla data i dess ursprungliga format (t.ex.: Innehållet i ett brev, Credentials-del av att godkänna en finansiell transaktion) till något som inte lätt kan rekonstrueras av någon som inte är avsedd att ingå i konversationen.

I grund och botten används kryptering för att förhindra avlyssning mellan två enheter (individer eller en grupp).

Vid symmetrisk kryptering måste både avsändaren och mottagaren (t.ex. Alice, Bob) använda samma krypteringsalgoritm (vanligtvis en standardiserad) och samma krypteringsnyckel (endast känd för de två).

http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide/security/jce/JCERefGuide.html#Examples

relaterade länkar

 • https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_cryptography
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptography
package com.example.so.documentation.cryptography;

import java.nio.charset.Charset;
import java.security.InvalidAlgorithmParameterException;
import java.security.InvalidKeyException;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.security.spec.AlgorithmParameterSpec;
import java.util.StringTokenizer;

import javax.crypto.BadPaddingException;
import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.IllegalBlockSizeException;
import javax.crypto.KeyGenerator;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.NoSuchPaddingException;
import javax.crypto.SecretKey;
import javax.crypto.spec.IvParameterSpec;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;


/**
 * 
 * <p> Encryption is used to transform data in its orignal format (Eg: The contents of a letter, Credentials part of authorizing a financial transaction) to something that 
 * cannot be easily reconstructed by anyone who is not intended to be part of the conversation. </p>
 * <p> Basically encryption is used to prevent eavesdropping between any two entities 
 * (individuals or a group). </p> 
 * 
 * <p> In case of symmetric encryption, both the sender and receiver (Eg: Alice, Bob) must use the same encryption algorithm (generally a standardised one) 
 * and the same encryption key (known only to the two of them). </p>
 * 
 * <p> http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide/security/jce/JCERefGuide.html#Examples </p>
 * 
 * <p> Related Links </p>
 * <ul>
 *   <li>https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_cryptography</li>
 *   <li>https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptography</li>
 * </ul>
 * 
 * <pre>
 *     ChangeLog : 2016-09-24
 *     1. The modified encrypted text is now reflected correctly in the log and also updated same in javadoc comment.
 * </pre>
 * @author Ravindra HV (with inputs w.r.t integrity check from ArtjomB[http://stackoverflow.com/users/1816580/artjom-b])
 * @since (30 July 2016)
 * @version 0.3
 *
 */
public class IntegrityValidatedSymmetricCipherExample {
  
  /**
   * <p>https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard</p>
   */
  private static final String SYMMETRIC_ENCRYPTION_ALGORITHM_NAME = "AES"; // The current standard encryption algorithm (as of writing)
  
  /**
   * <p>Higher the number, the better</p>
   * <p>Encryption is performed on chunks of data defined by the key size</p>
   * <p>Higher key sizes may require modification to the JDK (Unlimited Strength Cryptography)</p>
   *     
   */
  private static final int SYMMETRIC_ENCRYPTION_KEY_SIZE = 128; // lengths can be 128, 192 and 256
  
  /**
   * <p> 
   *     A transformation defines in what manner the encryption should be performed.
   * </p>
   * <p>
      Eg: Whether there is any link between two chunks of encrypted data (CBC) or what should happen 
   *     if there is a mismatch between the key-size and the data length.    * 
   * </p>
   * 
   * <p> https://en.wikipedia.org/wiki/Block_cipher_mode_of_operation </p>
   */
  private static final String SYMMETRIC_ENCRYPTION_TRANSFORMATION = "AES/CBC/PKCS5Padding";
  private static final Charset CHARSET_INSTANCE_UTF8 = Charset.forName("UTF-8");
  
  
  private static final int AES_IV_KEY_SIZE = 128; // for AES, iv key size is fixed at 128 independent of key-size
  
  private static final String MAC_ALGORITHM_NAME__HMAC_SHA256 = "HmacSHA256";
  private static final String HASH_FIELDS_SEPARATOR = "|" ;
  
  
  

  /**
   * @param args
   * <p>Sample output.</p>
   * <pre>
Encrypted, Base64 encoded text :W1DePjeYMlI6xmyq9jr+cw==|55F80F4C2987CC143C69563025FACE22|GLR3T8GdcocpsTM1qSXp5jLsNx6QRK880BtgnV1jFg0=
Decrypted text :helloworld
Encrypted, Base64 encoded text - v2:1XX/A9BO1Cp8mK+SHh9iHA==|B8294AC9967BB57D714ACCB3EE5710BD|TnjdaWbvp+H6yCbAAQFMkWNixeW8VwmW48YlKA/AAyw=
Decrypted text - v2:helloworld
Encrypted, Base64 encoded text - v3 (original):EU4+rAZ2vOKtoSDiDPcO+A==|AEEB8DD341D8D9CD2EDFA05A4595EBD2|7anESSSJf1dHobS5tDdQ1mCNkFcIgCvtNC/p79xJi5U=
Encrypted, Base64 encoded text - v3 (modified):FU4+rAZ2vOKtoSDiDPcO+A==|AEEB8DD341D8D9CD2EDFA05A4595EBD2|7anESSSJf1dHobS5tDdQ1mCNkFcIgCvtNC/p79xJi5U=
Error : Integrity check failed
Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: Error : Integrity check failed
  at com.example.so.documentation.cryptography.IntegrityValidatedSymmetricCipherExampleThree.decrypt(IntegrityValidatedSymmetricCipherExampleThree.java:165)
  at com.example.so.documentation.cryptography.IntegrityValidatedSymmetricCipherExampleThree.main(IntegrityValidatedSymmetricCipherExampleThree.java:126)
   * </pre>
   */
  public static void main(String[] args) {
    
    /*
     * EncryptionKey : Shared secret between receiver and sender (who generates the password and how its shared depends on the purpose)
     * This program generates a new one every time its run ! 
     * Normally it would be generated once and then be stored somewhere (Eg: In a JCEKS keystore file).
     */
    byte[] generatedSharedSecret = secretKeyGeneratorUtility();
    byte[] generatedSharedHMACKey = secretKeyGeneratorUtility();
    String plainText = "helloworld";
    
    String encryptedText = encrypt(plainText, generatedSharedSecret, generatedSharedHMACKey);
    System.out.println("Encrypted, Base64 encoded text :"+encryptedText);
    String decryptedText = decrypt(encryptedText, generatedSharedSecret, generatedSharedHMACKey);
    System.out.println("Decrypted text :"+decryptedText);
    
    String encryptedTextTwo = encrypt(plainText, generatedSharedSecret, generatedSharedHMACKey);
    System.out.println("Encrypted, Base64 encoded text - v2:"+encryptedTextTwo);
    String decryptedTextTwo = decrypt(encryptedTextTwo, generatedSharedSecret, generatedSharedHMACKey);
    System.out.println("Decrypted text - v2:"+decryptedTextTwo);
    
    String encryptedTextThree = encrypt(plainText, generatedSharedSecret, generatedSharedHMACKey);
    System.out.println("Encrypted, Base64 encoded text - v3 (original):"+encryptedTextThree);
    char[] encryptedTextThreeChars = encryptedTextThree.toCharArray();
    encryptedTextThreeChars[0] = (char) ((encryptedTextThreeChars[0])+1);
    String encryptedTextThreeModified = new String(encryptedTextThreeChars);
    System.out.println("Encrypted, Base64 encoded text - v3 (modified):"+encryptedTextThreeModified);
    
    String decryptedTextThree = decrypt(encryptedTextThreeModified, generatedSharedSecret, generatedSharedHMACKey);
    System.out.println("Decrypted text - v3:"+decryptedTextThree);

  }
  
  
  public static String encrypt(String plainText, byte[] key, byte[] hmacKey) {
    
    byte[] plainDataBytes = plainText.getBytes(CHARSET_INSTANCE_UTF8);
    byte[] iv = initializationVectorGeneratorUtility();
    byte[] encryptedDataBytes = encrypt(plainDataBytes, key, iv);
    
    String initializationVectorHex = DatatypeConverter.printHexBinary(iv);
    String encryptedBase64EncodedString = DatatypeConverter.printBase64Binary(encryptedDataBytes); // Generally the encrypted data is encoded in Base64 or hexadecimal encoding for ease of handling.
    String hashInputString = encryptedBase64EncodedString + HASH_FIELDS_SEPARATOR + initializationVectorHex + HASH_FIELDS_SEPARATOR;
    String hashedOutputString = DatatypeConverter.printBase64Binary(messageHashWithKey(hmacKey, hashInputString.getBytes(CHARSET_INSTANCE_UTF8)));
    String encryptionResult = hashInputString + hashedOutputString; 
    return encryptionResult;
  }
  
  public static byte[] encrypt(byte[] plainDataBytes, byte[] key, byte[] iv) {
    byte[] encryptedDataBytes = encryptOrDecrypt(plainDataBytes, key, iv, true);
    return encryptedDataBytes;
  }

  
  public static String decrypt(String cipherInput, byte[] key, byte[] hmacKey) {
    StringTokenizer stringTokenizer = new StringTokenizer(cipherInput, HASH_FIELDS_SEPARATOR);
    
    String encryptedString = stringTokenizer.nextToken();
    String initializationVectorHex = stringTokenizer.nextToken();
    String hashedString = stringTokenizer.nextToken();

    String hashInputString = encryptedString + HASH_FIELDS_SEPARATOR + initializationVectorHex + HASH_FIELDS_SEPARATOR;
    String hashedOutputString = DatatypeConverter.printBase64Binary(messageHashWithKey(hmacKey, hashInputString.getBytes(CHARSET_INSTANCE_UTF8)));

    if( hashedString.equals(hashedOutputString) == false ) {
      String message = "Error : Integrity check failed";
      System.out.println(message);
      throw new RuntimeException(message);
    }
    
    byte[] encryptedDataBytes = DatatypeConverter.parseBase64Binary(encryptedString); // The Base64 encoding must be reversed so as to reconstruct the raw bytes.
    byte[] iv = DatatypeConverter.parseHexBinary(initializationVectorHex);
    byte[] plainDataBytes = decrypt(encryptedDataBytes, key, iv);
    String plainText = new String(plainDataBytes, CHARSET_INSTANCE_UTF8);
    return plainText;
  }

  public static byte[] decrypt(byte[] encryptedDataBytes, byte[] key, byte[] iv) {
    byte[] decryptedDataBytes = encryptOrDecrypt(encryptedDataBytes, key, iv, false);
    return decryptedDataBytes;
  }
  

  public static byte[] encryptOrDecrypt(byte[] inputDataBytes, byte[] key, byte[] iv, boolean encrypt) {
    byte[] resultDataBytes = null;
    
    // Exceptions, if any, are just logged to console for this example.
    try {
      Cipher cipher = Cipher.getInstance(SYMMETRIC_ENCRYPTION_TRANSFORMATION);
      SecretKey secretKey = new SecretKeySpec(key, SYMMETRIC_ENCRYPTION_ALGORITHM_NAME);
      AlgorithmParameterSpec algorithmParameterSpec = new IvParameterSpec(iv);
      if(encrypt) {
        cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, secretKey, algorithmParameterSpec);  
      }
      else {
        cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, secretKey, algorithmParameterSpec);
      }
      
      resultDataBytes = cipher.doFinal(inputDataBytes); // In relative terms, invoking do-final in one go is fine as long as the input size is small.
    } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (NoSuchPaddingException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (InvalidKeyException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (IllegalBlockSizeException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (BadPaddingException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (InvalidAlgorithmParameterException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    
    return resultDataBytes;
  }

  
  private static byte[] secretKeyGeneratorUtility() {
    byte[] keyBytes = null;
    
    try {
      KeyGenerator keyGenerator = KeyGenerator.getInstance(SYMMETRIC_ENCRYPTION_ALGORITHM_NAME);
      keyGenerator.init(SYMMETRIC_ENCRYPTION_KEY_SIZE);
      SecretKey secretKey = keyGenerator.generateKey();
      keyBytes = secretKey.getEncoded();
    } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    
    return keyBytes;
    
  }
  
  
  /**
   * <p> InitialVector : Helps in avoiding generating the same encrypted result, even when the same encryption - algorithm and key are used. </p>
   * <p> Since this is also required to be known to both sender and receiver, its either based on some convention or is part of the cipher-text transmitted.</p> 
   * <p> https://en.wikipedia.org/wiki/Initialization_vector </p>
   * @return
   */
  private static byte[] initializationVectorGeneratorUtility() {
    byte[] initialVectorResult = null;
    
    try {
      KeyGenerator keyGenerator = KeyGenerator.getInstance(SYMMETRIC_ENCRYPTION_ALGORITHM_NAME);
      keyGenerator.init(AES_IV_KEY_SIZE);
      SecretKey secretKey = keyGenerator.generateKey();
      initialVectorResult = secretKey.getEncoded();
    } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    
    return initialVectorResult;
  }
  
  
  private static byte[] messageHashWithKey(byte[] key, byte[] data) { // byte[] iv, 
    byte[] hmac = null;
    
    try {
      Mac mac = Mac.getInstance(MAC_ALGORITHM_NAME__HMAC_SHA256);
      SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, MAC_ALGORITHM_NAME__HMAC_SHA256);
      //AlgorithmParameterSpec algorithmParameterSpec = new IvParameterSpec(iv);
      mac.init(secretKeySpec); // algorithmParameterSpec
      hmac = mac.doFinal(data);
    } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (InvalidKeyException e) {
      e.printStackTrace();
    } /*catch (InvalidAlgorithmParameterException e) {
      e.printStackTrace();
    }*/
    
    return hmac;
    
  }

}
 

Introduktion

Kryptografi är vetenskapen att använda matematiska konstruktioner (koder) för att göra kommunikationen säker. Fältet kryptografi är en delmängd av informationssäkerhetsområdet.

Det finns många kryptografiska operationer möjliga; några mest kända exempel är:

 • Kryptering: omvandla ett klartekstmeddelande till ett chiffertextmeddelande så att meddelandet förblir konfidentiellt
 • Dekryptering: omvandla ett chiffertextmeddelande till ett klartekstmeddelande
 • Säkert hashing: utföra irreversibel (enkelriktad) komprimering för att skapa en statiskt stor, beräkningsmässig distinktion för ett specifikt meddelande.

Kryptografi baseras på matematik och aritmetik används ofta i algoritmer relaterade till kryptografi. Det finns en liten delmängd av primitiv, scheman och protokoll som används av utvecklare. Utvecklare implementerar vanligtvis inte själva algoritmerna utan använder scheman och protokoll som tillhandahålls av kryptografiska API: er och driftstider.

En primitiv kan vara en blockciffer som AES. En primitiv är alla algoritmer som används som byggstenar för ett kryptografiskt schema. Ett schema är till exempel ett funktionsläge för blockciffer såsom CBC eller GCM. Ett eller flera kryptografiska scheman kan utgöra ett kryptografiskt protokoll. Ett protokoll som TLS använder många kryptografiska scheman, men också meddelandekodning / avkodningstekniker, meddelandesbeställning, användningsförhållanden etc. Kryptografiska API: er på låg nivå ger bara direkt tillgång till primitiv medan höga API: er kan erbjuda åtkomst till fullständiga protokollimplementeringar.

Meddelanden har krypterats och dekrypterats för hand sedan det skrivna ordet uppfanns. Mekaniska apparater har använts åtminstone sedan det antika grekiska samhället. Denna typ av kryptografi kallas klassisk kryptografi . Många introduktioner till kryptografi börjar med klassisk kryptografi eftersom det är relativt enkelt att analysera. Klassiska algoritmer följer dock inte säkerheten som krävs av moderna konstruktioner och är ofta lätt att bryta. Exempel på klassiska scheman är Caesar och Vigenère. Den mest kända mekaniska anordningen är utan tvekan Enigma-kodningsmaskinen.

Modern kryptografi är baserad på vetenskap - främst matematik och antal / gruppteori. Det involverar mycket mer intrikata algoritmer och nyckelstorlekar. Dessa kan endast hanteras effektivt av datorenheter. Av denna anledning använder modern kryptografi huvudsakligen byteorienterad input och output. Detta innebär att meddelanden måste konverteras till binär och tillbaka innan de kan omvandlas genom någon implementering av en kryptografisk algoritm. Detta innebär att (text) meddelanden måste omvandlas med teckenkodning innan de krypteras.

Former för teckenkodning av textmeddelanden är UTF-8. Strukturerade meddelanden kan kodas med hjälp av ASN.1 / DER eller kanoniska XML-representationer - eller valfritt antal proprietära tekniker. Ibland måste den binära utgången också omvandlas till text. I detta fall kan ett kodningsschema som bas 64 eller hexadecim användas för att representera binära data i texten.

Kryptografi är notoriskt svårt att få rätt. Utvecklare bör bara använda konstruktioner som de helt förstår. Om möjligt bör en utvecklare använda ett högre nivå protokoll som TLS för att skapa transportsäkerhet. Det finns ingen praktisk chans att skapa en säker algoritm, schema eller protokoll utan formell utbildning eller lång erfarenhet. Att kopiera / klistra in exempel från internet leder sannolikt inte till säkra lösningar och kan till och med leda till dataförlust.