luceneKomma igång med lucene


Anmärkningar

Apache Lucene är ett Java-baserat sökbibliotek i fulltext.

versioner

Version Utgivningsdatum
2.9.4 2010-12-03
3.0.3 2010-12-03
3.6.2 2013/01/16
4.10.4 2015/10/14
5.5.2 2016/06/24
6.3.0 2016/11/08

Hej världen

Detta grundläggande Lucene-exempel skapar ett enkelt index och söker på det.

Obs: RAMDirectory skapar ett minnesboendeindex och är praktiskt för att experimentera och testa, men i praktiken kommer de flesta att behöva ha ett index lagrat i filsystemet (se FSDirectory.open ).

import java.io.IOException;
import org.apache.lucene.analysis.Analyzer;
import org.apache.lucene.analysis.standard.StandardAnalyzer;
import org.apache.lucene.document.*;
import org.apache.lucene.index.*;
import org.apache.lucene.queryparser.classic.*;
import org.apache.lucene.search.*;
import org.apache.lucene.store.*;

public class HelloLucene {
  public static void main(String[] args) throws IOException, ParseException
  {
    //Create a new index and open a writer
    Directory dir = new RAMDirectory();
    Analyzer analyzer = new StandardAnalyzer();
    IndexWriterConfig config = new IndexWriterConfig(analyzer);
    IndexWriter writer = new IndexWriter(dir, config);
  
    //Create a document to index
    Document doc = new Document();
    doc.add(new TextField("text", "Hello World!", Field.Store.YES));
  
    //Index the document and close the writer
    System.out.println("Indexing document: " + doc);
    writer.addDocument(doc);
    writer.close();
  
    //Open an IndexSearcher
    IndexReader reader = DirectoryReader.open(dir);
    IndexSearcher searcher = new IndexSearcher(reader);
  
    //Create a query
    QueryParser parser = new QueryParser("text", analyzer);
    Query query = parser.parse("world");
  
    //Search for results of the query in the index
    System.out.println("Searching for: \"" + query + "\"");
    TopDocs results = searcher.search(query, 10);
    for (ScoreDoc result : results.scoreDocs) {
      Document resultDoc = searcher.doc(result.doc);
      System.out.println("score: " + result.score + 
          " -- text: " + resultDoc.get("text"));
    }
    reader.close();
  }
}
 

Uppstart

Lucene är ett Java-bibliotek. Om du inte redan har skapat en Java-utvecklingsmiljö, se Java-dokumentationen .

Ladda ner den senaste versionen av Lucene från Apache-webbplatsen och packa upp den.

Lägg till nödvändiga burkar på din klassväg. Följande burkar krävs av många projekt, inklusive Hello World-exemplet här:

 • core/lucene-core-6.1.0.jar : Core Lucene-funktionalitet.
 • core/analysis/common/lucene-analyzers-common-6.1.0.jar : Tillhandahåller en mängd analysatorer, inklusive den allestädes närvarande StandardAnalyzer.
 • queryparser/lucene-queryparser-6.1.0.jar : Tillhandahåller frågeställaren.

Placera koden i HelloLucene.java . Kompilera det med det här kommandot:

javac -classpath "core/*:queryparser/*" HelloLucene.java
 

Och kör det med det här kommandot:

java -classpath ".:core/*:queryparser/*" HelloLucene