facebook-ads-api开始使用facebook-ads-api


备注

本节概述了facebook-ads-api是什么,以及开发人员为什么要使用它。

它还应该提到facebook-ads-api中的任何大型主题,并链接到相关主题。由于facebook-ads-api的文档是新的,您可能需要创建这些相关主题的初始版本。

安装或设置

有关设置或安装facebook-ads-api的详细说明。