Looking for amazon-redshift Answers? Try Ask4KnowledgeBase
Looking for amazon-redshift Keywords? Try Ask4Keywords

amazon-redshiftPierwsze kroki z amazon-redshift


Uwagi

W tej sekcji omówiono, czym jest amazon-redshift i dlaczego deweloper może chcieć z niego skorzystać.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w ramach amazon-redshift i link do powiązanych tematów. Ponieważ dokumentacja amazon-redshift jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Podłącz bazę danych Amazon redshift i pobierz dane do tablicy za pomocą Node.js

Najlepszy sposób na połączenie Amazon Redshift za pomocą JDBC, użyj odpowiedniego sterownika zgodnie z wersją http://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/configure-jdbc-connection.html

Krok 1: Npm zainstaluj jdbc

Krok 2:

var JDBC = require('jdbc');
var jinst = require('jdbc/lib/jinst');
// isJvmCreated will be true after the first java call. When this happens, the
// options and classpath cannot be adjusted.
if (!jinst.isJvmCreated()) {
 // Add all java options required by your project here. You get one chance to
 // setup the options before the first java call.
 jinst.addOption("-Xrs");
 // Add all jar files required by your project here. You get one chance to
 // setup the classpath before the first java call.
 jinst.setupClasspath(['./drivers/hsqldb.jar',
            './drivers/derby.jar',
            './drivers/derbyclient.jar',
            './drivers/derbytools.jar',
            './lib/drivers/RedshiftJDBC41-1.1.10.1010.jar'
            ]);
}

var config = {
 url: 'jdbc:redshift://test-redshift.czac2vcs84ci.us-east-.redshift.amazonaws.com:5439/testredshift?user=redshift&password=W9P3GC42GJYFpGxBitxPszAc8iZFW',
 drivername: 'com.amazon.redshift.jdbc41.Driver',
 user : 'username',
 password: 'password',
 minpoolsize: 10,
 maxpoolsize: 100
};
var hsqldbInit = false;
GLOBAL.hsqldb = new JDBC(config);`
 

Krok 3: Npm zainstaluj async (użyj modułu asynchronicznego do zapytania kodu) (opcjonalnie)

Krok 4: Utwórz ręcznie jeden test nazwy bazy danych i tabelę przykładowe dane , znajdź tutaj polecenie bazy danych redshift amazona

Krok 5:

var asyncjs = require('async');
hsqldb.reserve(function(err, connObj) {
  if (connObj) {
    console.log("Connection: " + connObj.uuid);
    var conn = connObj.conn;
    asyncjs.series([
      function(callback) {
        conn.createStatement(function(err, statement) {
          if (err) {
            callback(err);
          } else {
            statement.setFetchSize(100, function(err) {
              if (err) {
                callback(err);
              } else {
               statement.executeQuery("SELECT * FROM test.sample_data", function(err, resultset) {
                resultset.toObjArray(function(err,sresults){
                 console.log(sresults);
                });  
               });  
              }
            })
           }
          })
         }
       ]) 
     }
   })
 

Instalacja lub konfiguracja

Jak pokazano w przewodniku krok po kroku (pierwsze kroki w Amazon Redshift ), obejmuje on:

 • Krok 1: Skonfiguruj wymagania wstępne

 • Krok 2: Uruchom przykładowy klaster Amazon Redshift

 • Krok 3: Autoryzuj dostęp do klastra

 • Krok 4: Połącz się z klastrem próbek

Konfigurowanie wymagań wstępnych

Konfigurowanie wymagań wstępnych obejmuje rejestrację konta AWS oraz instalację sterowników i narzędzi klienta SQL, takich jak SQL Workbench / J

Aby zainstalować program SQL Workbench J i skonfigurować go:

 • Użyj tego łącza, aby pobrać ogólny pakiet dla wszystkich systemów ( sql-workbench ). Zakładając, że masz wszystkie wymagane wymagania wstępne.
 • Uzyskaj odpowiedni sterownik JDBC / ODBC .
 • Za pomocą skryptu w katalogu instalacyjnym uruchom SQL-Workbench.
 • Otwórz okno połączenia> Zarządzaj sterownikami> Przeglądaj i wybierz plik sterownika.
 • W oknie Wybierz profil połączenia. Wybierz utworzony sterownik w polu Sterownik. Wklej adres URL z utworzonego klastra redshift (adres URL JDBC z konsoli Amazon Redshift) i nazwę użytkownika głównego, hasło i hasło.

Uruchom przykładowy klaster Amazon Redshift

 • Kliknij Uruchom klaster z Amazon Redshift Dashboard
 • Na stronie szczegółów klastra wybierz dowolny identyfikator klastra, nazwę bazy danych, port bazy danych (wybierz otwarty port w zaporze, ponieważ nie można zmienić numeru portu po utworzeniu klastra.), Nazwa użytkownika głównego, Hasło użytkownika głównego. Na stronie Konfiguracja węzła wybierz wersję (wersja Redshift), typ węzła, typ klastra i liczbę węzłów obliczeniowych.
 • W zależności od wybranej platformy EC2-VPC lub EC2 Classic kroki bezpieczeństwa różnią się w celu autoryzacji klastra. W przypadku pozostałych stron możesz na razie użyć ustawień domyślnych.

Autoryzuj klaster

W przypadku platformy EC2-VPC kliknij nazwę utworzonego klastra po otwarciu karty klastra Redshift w okienku nawigacji i przejdź do karty konfiguracji. We właściwościach klastra wybierz grupę zabezpieczeń. Edytuj reguły ruchu przychodzącego i wychodzącego (protokół, zakres portów, źródło) zgodnie z wymaganiami na karcie Przychodzące i wychodzące.

W przypadku platformy EC2-Classic kliknij nazwę utworzonego klastra po otwarciu karty klastra Redshift w okienku nawigacji i przejdź do karty konfiguracji. Wybierz domyślny w obszarze Właściwości klastra dla Grupy zabezpieczeń klastra. Następnie wybierz grupę zabezpieczeń klastra z karty Grupy zabezpieczeń na liście grup zabezpieczeń klastra. Wybierz CIDR / IP z typu połączenia na karcie połączeń grupy zabezpieczeń i autoryzuj go za pomocą adresu IP / portu.

Połącz się z klastrem próbek

Wykonaj ostatni krok w konfigurowaniu wymagań wstępnych.