odoo-8Rozpoczęcie pracy z odoo-8


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym jest odoo-8 i dlaczego deweloper może chcieć z niego korzystać.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w obrębie odoo-8 i zawierać linki do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla odoo-8 jest nowa, może być konieczne utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Wersje

Numer wydania Społeczność Przedsiębiorstwo Licencja Data wydania
8.0 tak Nie GNU AGPL 2014-09-18
9.0 tak tak GNU AGPL V3 01.10.2015

Ustawiać

Odoo można zainstalować na trzy różne sposoby:

  1. Pakiety instalatorów (najłatwiejsze, mniej elastyczne)
  2. Instalacja źródła (zajmuje trochę czasu, bardzo elastyczna)
  3. Oficjalny obraz dokera z docker.com

Oficjalne pakiety ze wszystkimi odpowiednimi wymaganiami dotyczącymi zależności są dostępne na odoo.com .

Windows

Pobierz i uruchom instalator .

Uwaga: w systemie Windows 8 może zostać wyświetlone ostrzeżenie zatytułowane „System Windows chronił komputer”. Kliknij Więcej informacji, a następnie Uruchom mimo to. Zaakceptuj monit UAC i przejdź przez różne etapy instalacji. Odoo zostanie automatycznie uruchomione po zakończeniu instalacji.

Konfiguracja:

Plik konfiguracyjny można znaleźć w% PROGRAMFILES% \ Odoo 8.0-id \ server \ openerp-server.conf. (id to nazwa użytkownika systemu)

Plik konfiguracyjny można edytować, aby połączyć się ze zdalnym Postgresql, edytować lokalizacje plików lub ustawić dbfilter. Aby ponownie załadować plik konfiguracyjny, uruchom ponownie usługę Odoo za pośrednictwem serwera usług ‣ odoo.

Linux

Dystrybucje oparte na Debianie

Aby zainstalować Odoo 8.0 w dystrybucji opartej na Debianie, wykonaj następujące polecenia jako root:

# wget -O - https://nightly.odoo.com/odoo.key | apt-key add -
# echo "deb http://nightly.odoo.com/8.0/nightly/deb/ ./" >> /etc/apt/sources.list
# apt-get update && apt-get install odoo
 

Spowoduje to automatyczne zainstalowanie wszystkich zależności, zainstalowanie samego Odoo jako demona i automatyczne uruchomienie.

Zauważ, że

aby wydrukować raporty PDF, musisz samodzielnie zainstalować wkhtmltopdf: wersja wkhtmltopdf dostępna w repozytoriach debian nie obsługuje nagłówków i stopek, więc nie można jej zainstalować automatycznie. Zalecana wersja to 0.12.1 i jest dostępna na stronie pobierania wkhtmltopdf, w sekcji archiwum. Ponieważ nie ma oficjalnej wersji dla Debian Jessie, pakiet można znaleźć na stronie http://nightly.odoo.com/extra/ . lub możesz pobrać i zainstalować ze strony pobierania wkhtmltopdf w ten sposób

# wget https://bitbucket.org/wkhtmltopdf/wkhtmltopdf/downloads/{path to correct distro and system architecture}
# sudo dpkg -i {.deb package}
# sudo cp /usr/local/bin/wkhtmlto* /usr/bin/
 

Plik konfiguracyjny można znaleźć na stronie /etc/odoo/openerp-server.conf

Podczas edycji pliku konfiguracyjnego Odoo należy zrestartować za pomocą usługi:

$ sudo service odoo restart Restartowanie odoo: ok

Dystrybucje oparte na RPM

W przypadku dystrybucji opartych na RHEL (RHEL, CentOS, Scientific Linux) należy dodać EPEL do repozytoriów dystrybucji, aby wszystkie zależności Odoo były dostępne. W przypadku CentOS:

$ sudo yum install -y epel-release
 

W przypadku innych dystrybucji opartych na RHEL, patrz dokumentacja EPEL.

Poniżej znajdują się kroki instalacji.

$ sudo yum install -y postgresql-server
$ sudo postgresql-setup initdb
$ sudo systemctl enable postgresql
$ sudo systemctl start postgresql
$ sudo yum-config-manager --add-repo=https://nightly.odoo.com/8.0/nightly/rpm/odoo.repo
$ sudo yum install -y odoo
$ sudo systemctl enable odoo
$ sudo systemctl start odoo
 

Zauważ, że

Aby wydrukować raporty PDF, musisz samodzielnie zainstalować wkhtmltopdf: wersja wkhtmltopdf dostępna w repozytoriach Fedora / CentOS nie obsługuje nagłówków i stopek, więc nie można jej zainstalować automatycznie. Skorzystaj z wersji dostępnej na stronie pobierania wkhtmltopdf. Konfiguracja, podobna do debiana, z którą można ją zainstalować

wget https://bitbucket.org/wkhtmltopdf/wkhtmltopdf/downloads/{path to correct distro and system architecture}
sudo rpm -i  {.rpm package}
sudo cp /usr/local/bin/wkhtmlto* /usr/bin/
 

Plik konfiguracyjny można znaleźć na stronie /etc/odoo/openerp-server.conf

Kiedy plik konfiguracyjny jest edytowany, Odoo musi zostać zrestartowany poprzez Systemd:

$ sudo systemctl restart odoo
 

Instalacja źródła

Odoo zip można pobrać ze strony https://nightly.odoo.com/8.0/nightly/src/odoo_8.0.latest.zip , a następnie należy rozpakować plik zip, aby móc użyć jego zawartości

Git pozwala na prostszą aktualizację i łatwiejsze przełączanie między różnymi wersjami Odoo. Upraszcza to także utrzymywanie poprawek i wkładów niemodułowych. Podstawową wadą git jest to, że jest znacznie większy niż tarball, ponieważ zawiera całą historię projektu Odoo.

Repozytorium git to https://github.com/odoo/odoo.git.

Następnie możesz sklonować repozytorium

$ git clone https://github.com/odoo/odoo.git
 

Instalowanie zależności

Instalacja źródła wymaga ręcznego zainstalowania zależności:

Python 2.7. w systemie Linux i OS X, domyślnie dołączone

w systemie Windows użyj oficjalnego instalatora Python 2.7.9.

jeśli Python jest już zainstalowany, upewnij się, że jest w wersji 2.7.9, poprzednie wersje są mniej wygodne, a wersje 3.x nie są kompatybilne z Odoo

konfigurowanie PostgreSQL

Po instalacji musisz utworzyć użytkownika postgres: domyślnie jedynym użytkownikiem jest postgres, a Odoo zabrania łączenia się jako postgres.

w systemie Linux skorzystaj z pakietu dystrybucji, a następnie utwórz użytkownika postgres o nazwie podobny do loginu:

$ sudo su - postgres -c "createuser -s $USER"
 

Ponieważ logowanie do roli jest takie samo, jak w przypadku uniksowych loginów, gniazd unix można używać bez hasła. w systemie OS X postgres.app jest najprostszym sposobem na rozpoczęcie pracy, a następnie utworzenie użytkownika postgres jak w systemie Linux

w systemie Windows użyj PostgreSQL dla Windows, a następnie dodaj katalog bin PostgreSQL (domyślnie: C: \ Program Files \ PostgreSQL \ 9.4 \ bin) do ŚCIEŻKI

utwórz użytkownika postgres z hasłem za pomocą pg admin gui: otwórz pgAdminIII, kliknij dwukrotnie serwer, aby utworzyć połączenie, wybierz Edytuj ‣ Nowy obiekt ‣ Nowa rola logowania, wprowadź nazwę użytkownika w polu Nazwa roli (np. odoo), a następnie otwórz zakładkę Definicja i wprowadź hasło (np. odoo), a następnie kliknij OK.

Użytkownik i hasło należy przekazać do Odoo przy użyciu opcji -w i -r lub pliku konfiguracyjnego

Zależności w języku Python wymienione w pliku wymagania.txt.

w Linuksie zależności Pythona mogą być instalowane za pomocą menedżera pakietów systemu lub za pomocą pip.

W przypadku bibliotek używających kodu natywnego (Pillow, lxml, greenlet, gevent, psycopg2, ldap) może być konieczne zainstalowanie narzędzi programistycznych i natywnych zależności, zanim pip będzie mógł samodzielnie zainstalować zależności. Są one dostępne w pakietach -dev lub -devel dla Python, Postgres, libxml2, libxslt, libevent, libsasl2 i libldap2. Następnie można zainstalować zależności w Pythonie:

$ pip install -r requirements.txt
 

W systemie OS X musisz zainstalować Narzędzia wiersza polecenia (xcode-select --install), a następnie pobrać i zainstalować wybranego menedżera pakietów (homebrew, macports), aby zainstalować zależności inne niż Python. pip może być następnie użyty do zainstalowania zależności Pythona, tak jak w Linuksie:

$ pip install -r requirements.txt
 

w systemie Windows musisz ręcznie zainstalować niektóre zależności, zmodyfikować plik wymagania.txt, a następnie uruchomić pip, aby zainstalować pozostałe.

Install psycopg using the installer here http://www.stickpeople.com/projects/python/win-psycopg/
 

Następnie edytuj plik wymagania.txt: usuń psycopg2 tak, jak już go masz. usuń opcjonalne python-ldap, gevent i psutil, ponieważ wymagają one kompilacji. dodaj pypiwin32, ponieważ jest potrzebny pod Windows.

Następnie użyj pip, aby zainstalować zależności za pomocą następującego polecenia z wiersza polecenia cmd.exe (zastąp \ YourOdooPath rzeczywistą ścieżką do pobrania Odoo):

C:\> cd \YourOdooPath
C:\YourOdooPath> C:\Python27\Scripts\pip.exe install -r requirements.txt
 

Mniej CSS przez nodejs

w systemie Linux użyj menedżera pakietów swojej dystrybucji, aby zainstalować nodejs i npm.

Zauważ, że

W debian wheezy i Ubuntu 13.10 i zanim trzeba ręcznie zainstalować nodejs:

$ wget -qO- https://deb.nodesource.com/setup | bash -
$ apt-get install -y nodejs
 

W późniejszych wersjach debiana (> jessie) i ubuntu (> 14.04) może być konieczne dodanie dowiązania symbolicznego, ponieważ pakiety npm wywołują węzeł, ale debian wywołuje binarne nodejs

$ apt-get install -y npm
$ sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node

Once npm is installed, use it to install less and less-plugin-clean-css:

$ sudo npm install -g less less-plugin-clean-css

on OS X, install nodejs via your preferred package manager (homebrew, macports) then install less and less-plugin-clean-css:

$ sudo npm install -g less less-plugin-clean-css
 

w systemie Windows zainstaluj nodejs , uruchom ponownie (aby zaktualizować nodejs ) i zainstaluj less less-plugin-clean-css :

C:\> npm install -g less less-plugin-clean-css
 

Uruchamianie Odoo

Po skonfigurowaniu wszystkich zależności Odoo można uruchomić, uruchamiając odoo.py.

Konfigurację można przeprowadzić za pomocą argumentów wiersza polecenia lub pliku konfiguracyjnego.

Typowe niezbędne konfiguracje to:

PostgreSQL host, port, user and password.
 

Odoo nie ma wartości domyślnych poza wartościami domyślnymi psycopg2: łączy się przez gniazdo UNIX na porcie 5432 z bieżącym użytkownikiem i bez hasła. Domyślnie powinno to działać w systemie Linux i OS X, ale nie będzie działać w systemie Windows, ponieważ nie obsługuje gniazd UNIX. Niestandardowa ścieżka dodatków poza wartościami domyślnymi, aby załadować własne moduły

W systemie Windows typowym sposobem wykonania odoo byłoby:

C:\YourOdooPath> python odoo.py -w odoo -r odoo --addons-path=addons,../mymodules --db-filter=mydb$
 

Gdzie odoo, odoo są loginem i hasłem postgresql, ../mymodules katalog z dodatkowymi dodatkami i mydb domyślną bazą danych do obsługi na localhost: 8069

W systemach * nix typowym sposobem wykonywania odoo byłoby:

$ ./odoo.py --addons-path=addons,../mymodules --db-filter=mydb$Packaged installers
 

Co to jest Odoo?

Odoo (dawniej znany jako OpenERP, a wcześniej TinyERP) to pakiet aplikacji do zarządzania przedsiębiorstwem o otwartym rdzeniu. Pakiet aplikacji, skierowany do firm różnej wielkości, obejmuje wszystkie potrzeby biznesowe, od strony internetowej / e-commerce po produkcję, inwentaryzację i księgowość, wszystkie są bezproblemowo zintegrowane. Po raz pierwszy edytor oprogramowania osiągnął tak funkcjonalny zasięg. Odoo to najczęściej instalowane oprogramowanie biznesowe na świecie. Z Odoo korzysta ponad 2 000 000 użytkowników na całym świecie, od bardzo małych firm (1 użytkownik) do bardzo dużych (300 000 użytkowników).

Kod źródłowy frameworku OpenObject i podstawowych modułów ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa) jest opracowywany przez belgijską firmę Odoo SA. Ponadto programowanie, wsparcie i inne usługi są świadczone przez aktywną globalną społeczność i sieć 500 oficjalnych partnerów. Głównymi składnikami Odoo są środowisko OpenObject, około 30 podstawowych modułów (zwanych również oficjalnymi modułami) i ponad 3000 modułów społeczności

Odoo został wykorzystany jako składnik kursów uniwersyteckich. Badanie dotyczące uczenia się przez doświadczenie sugeruje, że OpenERP stanowi odpowiednią alternatywę dla zastrzeżonych systemów w celu uzupełnienia nauczania.

Kilka książek zostało napisanych o Odoo, niektóre dotyczą konkretnych dziedzin, takich jak księgowość czy rozwój

Odoo otrzymało nagrody, w tym Gazetę Trendów i Nagrody BOSSIE trzy lata z rzędu.

Używa skryptów Python i PostgreSQL jako bazy danych. Wydanie społecznościowe jest uzupełnione wydaniem Enterprise @ 240 USD / na użytkownika rocznie oraz obsługiwanym komercyjnie wydaniem online. Repozytorium programistyczne znajduje się na GitHub.

W 2013 r. Utworzono niekomercyjne Stowarzyszenie Społeczności Odoo, aby zapewnić ciągłą promocję i utrzymanie wersji i modułów społeczności Odoo uzupełniających pracę Odoo SA Organizacja ta liczy ponad 150 członków, którzy stanowią mieszankę osób i organizacji.