ruby-on-rails-4Rozpoczęcie pracy z ruby-on-rails-4


Uwagi

Ta sekcja zawiera przegląd tego, czym jest ruby-on-rails-4 i dlaczego deweloper może chcieć go użyć.

Powinien również wymieniać wszelkie duże tematy w ruby-on-rails-4 i link do powiązanych tematów. Ponieważ Dokumentacja dla ruby-on-rails-4 jest nowa, konieczne może być utworzenie początkowych wersji tych pokrewnych tematów.

Instalacja lub konfiguracja

Skonfiguruj Ruby On Rails na Ubuntu 16.04 Xenial Xerus

Wszystkie polecenia powinny być uruchamiane w terminalu Linux (skrót: Ctrl + Alt + T )

Musisz zainstalować Ruby na swoim komputerze lokalnym w środowisku programistycznym. Pierwszym krokiem jest zainstalowanie niektórych zależności dla Ruby.

sudo apt-get update
sudo apt-get install git-core curl zlib1g-dev build-essential libssl-dev libreadline-dev libyaml-dev libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev libxslt1-dev libcurl4-openssl-dev python-software-properties libffi-dev
 

Możesz zainstalować Ruby przy użyciu jednej z trzech metod. Niektóre z nich są ze sobą w konflikcie, więc wybierz ten, który wydaje ci się najbardziej interesujący.

Pierwsza metoda: instalacja za pomocą rbenv

cd
git clone https://github.com/rbenv/rbenv.git ~/.rbenv
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bashrc
exec $SHELL

git clone https://github.com/rbenv/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/plugins/ruby-build/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
exec $SHELL

rbenv install 2.3.3
rbenv global 2.3.3
ruby -v
 

Ostatnim krokiem jest instalacja Bundlera:

gem install bundler
 

Druga metoda: instalacja za pomocą rvm

sudo apt-get install libgdbm-dev libncurses5-dev automake libtool bison libffi-dev
gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3
curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable
source ~/.rvm/scripts/rvm
rvm install 2.3.3
rvm use 2.3.3 --default
ruby -v
 

Ostatnim krokiem jest instalacja Bundlera:

gem install bundler
 

Trzecia metoda: instalacja ze źródła

cd
wget http://ftp.ruby-lang.org/pub/ruby/2.3/ruby-2.3.3.tar.gz
tar -xzvf ruby-2.3.3.tar.gz
cd ruby-2.3.3/
./configure
make
sudo make install
ruby -v
 

Ostatnim krokiem jest instalacja Bundlera:

gem install bundler
 

Instalowanie szyn

Obecnie Railsy są dostarczane z wieloma zależnościami. Będziemy musieli zainstalować środowisko wykonawcze JavaScript takie jak NodeJS. Umożliwia to korzystanie ze skryptu Coffee i rurociągu zasobów w szynach, który łączy i minimalizuje JavaScript, aby zapewnić szybsze środowisko produkcyjne.

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
 

Teraz zainstaluj Rails 4.2.6

gem install rails -v 4.2.6 (you may set a specific version of rails)
 

Jeśli używasz rbenv uruchom następującą komendę:

rbenv rehash
 

Następnie uruchom rails -v aby upewnić się, że wszystko zostało poprawnie zainstalowane. Powinno ci to dostarczyć wersję twojej szyny. # Rails 4.2.6

Skonfiguruj Ruby On Rails na Ubuntu 16.10 Yakkety Yak

Zajmie to około 30 minut. Będziemy ustawiać Ruby on Rails Development Environment na Ubuntu 16.10 Yakkety Yak.

Otwórz terminal, używając Ctrl + Alt + T.

Instalowanie Ruby


Pierwszym krokiem jest instalacja Dependencies For Ruby.

sudo apt-get update
sudo apt-get install git-core curl zlib1g-dev build-essential libssl-dev libreadline-dev libyaml-dev libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev libxslt1-dev libcurl4-openssl-dev python-software-properties libffi-dev nodejs
 

Będziemy używać Ruby w wersji 2.4.0. Zainstaluj Ruby przy użyciu jednej z trzech metod. Każdy ma swoje zalety, głównie ludzie wolą rbenv, ale jeśli znasz rvm, to idź.

Uwaga: tylko użytkownicy rbenv muszą uruchomić rbenv rehash uruchomienie rbenv rehash po zainstalowaniu programu bundler .

Instalowanie za pomocą rbenv :

cd
git clone https://github.com/rbenv/rbenv.git ~/.rbenv
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bashrc
exec $SHELL

git clone https://github.com/rbenv/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/plugins/ruby-build/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
exec $SHELL

rbenv install 2.4.0
rbenv global 2.4.0
ruby -v
 

Następnie zainstaluj Bundler:

gem install bundler
 

Użyj rbenv rehash po zainstalowaniu programu pakującego.

Instalowanie za pomocą rvm :

sudo apt-get install libgdbm-dev libncurses5-dev automake libtool bison libffi-dev
gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3
curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable
source ~/.rvm/scripts/rvm
rvm install 2.4.0
rvm use 2.4.0 --default
ruby -v
 

Następnie zainstaluj Bundler:

gem install bundler
 

Instalowanie ze źródłem:

cd
wget http://ftp.ruby-lang.org/pub/ruby/2.4/ruby-2.4.0.tar.gz
tar -xzvf ruby-2.4.0.tar.gz
cd ruby-2.4.0/
./configure
make
sudo make install
ruby -v
 

Ostatnim krokiem jest instalacja Bundlera:

gem install bundler
 

Instalowanie szyn


Obecnie Railsy są dostarczane z tak wieloma zależnościami, że będziemy musieli zainstalować środowisko wykonawcze JavaScript, takie jak NodeJS. Pozwala to na użycie skryptu Coffee i potoku zasobów w szynach, który łączy i minimalizuje JavaScript, aby zapewnić szybsze środowisko produkcyjne.

Zainstaluj NodeJS przy użyciu oficjalnego repozytorium:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
 

Teraz zainstaluj Rails 4.2.7 :

gem install rails -v 4.2.7.1
 

Jeśli używasz rbenv uruchom następującą komendę, aby udostępnić plik wykonywalny:

 rbenv rehash
 

Teraz Railsy są zainstalowane, Uruchom rails -v aby upewnić się, że szyny są poprawnie zainstalowane:

rails -v
# Rails 4.2.7.1
 

Jeśli z jakiegoś powodu otrzymujesz inny wynik, oznacza to, że twoje środowisko może nie zostać poprawnie skonfigurowane.


Konfigurowanie PostgreSQL

Railsy są dostarczane z sqlite3 jako domyślną bazą danych. Możliwe, że nie będziesz chciał z niego korzystać, ponieważ jest przechowywany jako prosty plik na dysku. Prawdopodobnie będziesz potrzebować czegoś bardziej niezawodnego, takiego jak MySQL lub PostgreSQL.

Na obu tych dokumentach jest dużo dokumentacji, więc możesz wybrać taką, która wydaje się wygodniejsza.

sudo sh -c "echo 'deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ xenial-pgdg main' > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list"
wget --quiet -O - http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install postgresql-common
sudo apt-get install postgresql-9.5 libpq-dev
 

Instalacja PostgreSQL nie konfiguruje użytkownika, więc musisz wykonać następujące kroki, aby utworzyć użytkownika z uprawnieniami do tworzenia baz danych. Zastąp Hizqeel swoją nazwą użytkownika.

sudo -u postgres createuser hizqeel -s

# If you would like to set a password for the user, you can do the following
sudo -u postgres psql
postgres=# \password hizqeel