sql-azureRozpoczęcie pracy z SQL-azure


Uwagi

Baza danych Windows Azure SQL to platforma oferowana przez platformę SQL Server firmy Microsoft. Paas różni się od instancji fizycznej lub wirtualnej maszyny SQL Server. Te inne opcje byłyby nazywane infrastrukturą. Jeśli te wystąpienia maszyny wirtualnej serwera SQL są hostowane przez dostawcę chmury, takiego jak Microsoft Azure, wówczas te oferty infrastruktury stają się znane jako infrastruktura jako usługa.

Opcje PaaS byłyby atrakcyjne dla firm, które nie mają zasobów (czasu, pieniędzy lub ludzi) do zarządzania dużą infrastrukturą. Oferty PaaS eliminują nakłady inwestycyjne związane z infrastrukturą lokalną. Minimalizują także koszty operacyjne związane z infrastrukturą lub IaaS, ponieważ pokrywane są koszty konserwacji związane z łataniem i aktualizowaniem instancji SQL Server. W razie potrzeby można nawet tworzyć kopie zapasowe i opcje wysokiej dostępności za naciśnięciem jednego przycisku.

Nadal istnieją pewne koszty operacyjne związane z Paas. Poza faktycznymi opłatami pobieranymi za bazę danych SQL Azure SQL, firmy mogą nadal korzystać z zestawu umiejętności administratora bazy danych (DBA). Utrzymanie indeksu, złożone plany wysokiej dostępności (HA) lub odzyskiwania po awarii (DR) mogą nadal korzystać z nadzoru DBA.

Wersje

Obecnie dostępne są dwie „wersje” bazy danych SQL Azure. Oryginalna wersja i V12, która osiągnęła ogólną dostępność (GA) 1 kwietnia 2015 r.

Obie wersje stale się ulepszają w miarę jak nowe funkcje są testowane, otwierane do podglądu technicznego i ostatecznie trafiają w GA. Ulepszenia te są na ogół kompatybilne wstecz i jako taka oryginalna „wersja” nie była numerowana ani nie otrzymała oficjalnych wersji.

Podczas wczesnego rozwoju wersji V12 kilka nowych funkcji było niezgodnych z poprzednimi wydaniami. Kiedy to odkryto, nowe hosty fizyczne zostały rozpędzone w centrach danych Microsoft Azure, a te nowe bazy danych V12 były hostowane na tych nowych hostach fizycznych.

Oryginalna wersja nie poprawia się z czasem. Nowe funkcje są dodawane tylko do gałęzi V12. Nie można już tworzyć nowych baz danych jako poprzedniej bazy danych „wersji”.

Utwórz bazę danych SQL systemu Windows Azure z portalu

Podobnie jak w przypadku wszystkiego w systemie Windows Azure, musisz mieć konto Windows Azure i subskrypcję platformy Azure. Po uzyskaniu obu, przejdź do https://portal.azure.com . Tutaj możesz dodać nowe zasoby do swojej subskrypcji platformy Azure.

Nowy zasób

Kliknij Nowy w lewym menu. Nowy blok zostanie dodany po prawej stronie Twojego menu. Z tego menu wybierz Bazy danych, a do Twojego menu zostanie dodany jeszcze jeden blok.

Baza danych Blade

Wybierz opcję Baza danych SQL, a następnie bloki „Nowy” i „Bazy danych” zostaną usunięte, a do Twojego menu zostanie dodany nowy blok Bazy danych SQL.

Utwórz blok bazy danych SQL Azure systemu Windows

Stąd musisz wybrać nazwę bazy danych, aby nadać tej nowej bazie danych. Musisz także wybrać subskrypcję, do której chcesz dodać tę bazę danych, jeśli masz dostęp do więcej niż jednej subskrypcji. W tym miejscu zostanie zarejestrowany rachunek za bazę danych.

Następnie, jeśli masz już zdefiniowane grupy zasobów dla swojej subskrypcji, możesz ponownie użyć jednej z tych grup zasobów lub możesz utworzyć nową. Pomyśl o tych grupach zasobów jako kolekcjach zasobów w systemie Windows Azure, które mają wspólny cykl życia. Wszystkie zasoby w tej grupie są tworzone i niszczone w tym samym czasie. Ta koncepcja grup zasobów pomoże ci łatwiej zarządzać zasobami.

Po wybraniu grupy zasobów najbardziej odpowiadającej potrzebom biznesowym możesz wybrać źródło nowej bazy danych.

 1. Możesz utworzyć pustą bazę danych, co daje największą elastyczność dzięki nowej bazie danych.
 2. Możesz także utworzyć bazę danych z przykładowej bazy danych. Obecnie dwie przykładowe opcje to AdventureWorks, demonstracyjna baza danych OLTP (Transactional) firmy Microsoft.
 3. Ostatnią opcją jest wybór utworzenia bazy danych z kopii zapasowej. Ta opcja jest najlepsza dla tych, którzy rozwijają wiele kopii jednej bazy danych. Dzięki tej opcji możesz przywrócić dane z automatycznej kopii zapasowej wykonanej w jednej bazie danych SQL Azure Windows. Może to być przydatne, jeśli konieczne jest przywrócenie „częściowe”.

Po wybraniu opcji źródła najbardziej odpowiedniej dla potrzeb biznesowych, możesz następnie utworzyć tę nową bazę danych na istniejącym serwerze Windows Azure SQL Database (jeśli taki masz) lub utworzyć nowy serwer. Jeśli tworzysz nowy serwer, nazwa, którą nadajesz temu nowemu serwerowi, musi być unikalna na wszystkich platformach Windows Azure. Będziesz mógł wybrać alias dla tego serwera. Pełna nazwa tego serwera to .database.windows.net.

Po wybraniu opcji serwera, która najlepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy, pojawi się monit o podanie warstwy cenowej. Po kliknięciu wyboru warstwy cenowej możesz zobaczyć aktualne umowy SLA i ceny dla różnych warstw cenowych.

Oto podstawy poziomów cenowych. Bazy danych poziomu B będą działały najwolniej i będą miały najsurowsze ograniczenia dotyczące wielkości i funkcji, ale będą najtańsze. Bazy danych poziomu P będą najszybszymi ofertami pełnymi funkcji, ale ich cena to odzwierciedli. Poziom S jest na środku.

Ostatnią opcją związaną z tworzeniem nowej bazy danych jest sortowanie. Kontroluje to, w jaki sposób dane będą porównywane i sortowane. Jeśli nie masz dobrego uzasadnienia biznesowego, aby zmienić domyślną opcję, sugeruję pozostawienie tego w spokoju. Po dokonaniu wszystkich wyborów kliknij Utwórz, a zadanie w tle zostanie zwolnione, aby utworzyć nową bazę danych.

Otrzymasz powiadomienie w portalu Windows Azure Portal, gdy baza danych będzie gotowa. Aby połączyć się z tą bazą danych spoza systemu Windows Azure (np. Stacji roboczej), wymagane będą dodatkowe kroki. Zapoznaj się z dokumentacją StackOverflow dotyczącą zarządzania ustawieniami zapory Windows Azure SQL Database.

Utwórz bazę danych SQL Azure systemu Windows za pomocą programu PowerShell

Przed rozpoczęciem upewnij się, że masz najnowszą wersję programu Azure PowerShell . Po zainstalowaniu uruchom sesję Azure PowerShell ze swojego komputera. Najpierw musisz się zalogować i uwierzytelnić w systemie Windows Azure.

Add-AzureRmAccount
 

Pojawi się okno dialogowe z prośbą o podanie poświadczeń platformy Azure. Wpisz je, a następnie kliknij zaloguj się. Następnie musisz określić, do której subskrypcji chcesz dodać nową bazę danych SQL. W PowerShell łatwiej jest zidentyfikować subskrypcję według globalnego unikalnego identyfikatora (GUID) niż według nazwy.

Aby znaleźć identyfikator GUID subskrypcji, przejdź na stronę https://portal.azure.com i kliknij kafelek subskrypcji na stronie docelowej portalu.

wprowadź opis zdjęcia tutaj

Blok strony docelowej zostanie zastąpiony blokiem subskrypcji. Stąd możesz zobaczyć wszystkie subskrypcje, do których masz dostęp w bieżącym kontekście usługi Windows Azure Active Directory. Zachowaj kopię tych identyfikatorów GUID w gotowości na przyszłe skrypty PowerShell. Teraz, gdy masz identyfikator GUID subskrypcji, możesz ustawić zakres sesji programu PowerShell na tę subskrypcję.

Set-AzureRmContext -SubscriptionId '<your subscription's GUID>'
 

Teraz, jeśli nie masz istniejącej grupy zasobów do dodania nowej bazy danych SQL, musisz ją utworzyć. Grupa zasobów potrzebuje co najmniej nazwy i lokalizacji. Lokalizacje to różne centra danych, które mogą hostować zasoby platformy Azure.

Aby uzyskać listę centrów danych Azure zdolnych do obsługi bazy danych SQL, uruchom następujące polecenie.

(Get-AzureRmLocation | Where-Object { $_.Providers -eq "Microsoft.Sql" }).Location
 

Zauważ, że wszystkie lokalizacje są pisane małymi literami. Teraz, aby utworzyć nową grupę zasobów, użyj następującego polecenia.

New-AzureRmResourceGroup 
   -Name '<new_resource_group>' `
   -Location '<data_center>'
 

Następnie potrzebujesz serwera do obsługi bazy danych SQL. Jeśli nie masz serwera, którego chcesz już użyć, utwórz go teraz. Serwery wymagają nazwy grupy zasobów, nazwy serwera i lokalizacji.

New-AzureRmSqlServer `
   -Location '<data_center>' `
   -ResourceGroupName '<new_resource_group>' `
   -ServerName '<sql_server_name>'
 

Zostaniesz poproszony o podanie administracyjnej nazwy użytkownika i hasła. Będzie to konto „sa” nowego SQL Servera lub konto administratora systemu.

Teraz, gdy masz już grupę zasobów i nazwę serwera SQL, możesz samodzielnie utworzyć bazę danych. Ostatnie dwie opcje do wyboru to poziom edycji i poziom usług.

Do edycji możesz wybrać Domyślny, Brak, Premium, Podstawowy, Standardowy, DataWarehouse lub Darmowy. Dla warstwy usług masz o wiele więcej możliwości. Dla początkujących trzymaj się tych, dla których możesz zobaczyć ceny na kalkulatorze cen platformy Azure. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą zapoznać się z poleceniem cmdlet programu PowerShell Get-AzureRmSqlServerServiceObjective .

Następujące polecenie utworzy bazę danych SQL.

New-AzureRmSqlDatabase `
   -DatabaseName '<database_name>' `
   -Edition 'basic' `
   -ResourceGroupName '<new_resource_group>' `
   -RequestedServiceObjectiveName 'basic' `
   -ServerName '<sql_server_name>'