Bash Type of Shells Detect type of shell


Example

shopt -q login_shell && echo 'login' || echo 'not-login'