TypeScript Integrating with Build Tools Gulp


Example

Install

npm install gulp-typescript

Basic gulpfile.js

var gulp = require("gulp");
var ts = require("gulp-typescript");

gulp.task("default", function () {
  var tsResult = gulp.src("src/*.ts")
    .pipe(ts({
       noImplicitAny: true,
       out: "output.js"
    }));
  return tsResult.js.pipe(gulp.dest("built/local"));
});

gulpfile.js using an existing tsconfig.json

var gulp = require("gulp");
var ts = require("gulp-typescript");

var tsProject = ts.createProject('tsconfig.json', {
  noImplicitAny: true // You can add and overwrite parameters here
});

gulp.task("default", function () {
  var tsResult = tsProject.src()
    .pipe(tsProject());
  return tsResult.js.pipe(gulp.dest('release'));
});

More details: ivogabe/gulp-typescript