magento Sql script to delete test data Delete Logs test data


Example

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;

TRUNCATE `log_customer`;
TRUNCATE `log_visitor`;
TRUNCATE `log_visitor_info`;
TRUNCATE `log_visitor_online`;
TRUNCATE `log_quote`;
TRUNCATE `log_summary`;
TRUNCATE `log_summary_type`;
TRUNCATE `log_url`;
TRUNCATE `log_url_info`;
TRUNCATE `sendfriend_log`;
TRUNCATE `report_event`;
TRUNCATE `dataflow_batch_import`;
TRUNCATE `dataflow_batch_export`;
TRUNCATE `index_process_event`;
TRUNCATE `index_event`;
ALTER TABLE `log_customer` AUTO_INCREMENT=1;
ALTER TABLE `log_visitor` AUTO_INCREMENT=1;
ALTER TABLE `log_visitor_info` AUTO_INCREMENT=1;
ALTER TABLE `log_visitor_online` AUTO_INCREMENT=1;
ALTER TABLE `log_quote` AUTO_INCREMENT=1;
ALTER TABLE `log_summary` AUTO_INCREMENT=1;
ALTER TABLE `log_url_info` AUTO_INCREMENT=1;
ALTER TABLE `sendfriend_log` AUTO_INCREMENT=1;
ALTER TABLE `report_event` AUTO_INCREMENT=1;
ALTER TABLE `dataflow_batch_import` AUTO_INCREMENT=1;
ALTER TABLE `dataflow_batch_export` AUTO_INCREMENT=1;
ALTER TABLE `index_event` AUTO_INCREMENT=1;

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1;