Swift Language Convertir un tipo numérico a otro


Ejemplo

func doSomething1(value: Double) { /* ... */ }
func doSomething2(value: UInt) { /* ... */ }

let x = 42        // x is an Int
doSomething1(Double(x)) // convert x to a Double
doSomething2(UInt(x))  // convert x to a UInt

Los inicializadores de enteros producen un error de tiempo de ejecución si el valor se desborda o se desborda:

Int8(-129.0) // fatal error: floating point value cannot be converted to Int8 because it is less than Int8.min
Int8(-129)  // crash: EXC_BAD_INSTRUCTION / SIGILL
Int8(-128)  // ok
Int8(-2)   // ok
Int8(17)   // ok
Int8(127)  // ok
Int8(128)  // crash: EXC_BAD_INSTRUCTION / SIGILL
Int8(128.0) // fatal error: floating point value cannot be converted to Int8 because it is greater than Int8.max

La conversión de flotador a entero redondea los valores hacia cero :

Int(-2.2) // -2
Int(-1.9) // -1
Int(-0.1) // 0
Int(1.0)  // 1
Int(1.2)  // 1
Int(1.9)  // 1
Int(2.0)  // 2

La conversión de entero a flotador puede tener pérdidas :

Int(Float(1_000_000_000_000_000_000)) // 999999984306749440