C Language Assegnazione di un puntatore funzione

Esempio

#include <stdio.h>

/* increment: take number, increment it by one, and return it */
int increment(int i)
{
  printf("increment %d by 1\n", i);
  return i + 1;
}

/* decrement: take number, decrement it by one, and return it */
int decrement(int i)
{
  printf("decrement %d by 1\n", i);
  return i - 1;
}

int main(void)
{
  int num = 0;     /* declare number to increment */
  int (*fp)(int);    /* declare a function pointer */

  fp = &increment;   /* set function pointer to increment function */
  num = (*fp)(num);   /* increment num */
  num = (*fp)(num);   /* increment num a second time */

  fp = &decrement;   /* set function pointer to decrement function */
  num = (*fp)(num);   /* decrement num */
  printf("num is now: %d\n", num);
  return 0;
}