Python Languageバイナリデータ


構文

  • パック(fmt、v1、v2、...)
  • unpack(fmt、buffer)

バイナリデータ 関連する例