Python Language Pyglet Playing Sound in Pyglet


Example

sound = pyglet.media.load(sound.wav)
sound.play()