Java Language Scrittura di byte su un OutputStream

Esempio

Scrittura di byte su un OutputStream un byte alla volta

OutputStream stream = object.getOutputStream();

byte b = 0x00;
stream.write( b );

Scrivere un array di byte

byte[] bytes = new byte[] { 0x00, 0x00 };

stream.write( bytes );

Scrivere una sezione di un array di byte

int offset = 1;
int length = 2;
byte[] bytes = new byte[] { 0xFF, 0x00, 0x00, 0xFF };

stream.write( bytes, offset, length );