Android Convert vietnamese string to english string Android example:


Example

String myStr = convert("Lê Minh Thoại là người Việt Nam");

converted:

"Le Minh Thoai la nguoi Viet Nam"