iOS Plusieurs pages PDF


Exemple

 UIGraphicsBeginPDFContextToFile(fileName, CGRectZero, nil);
  
  UIGraphicsBeginPDFPageWithInfo(CGRectMake(0, 0, 600, 792), nil);
  
  UIGraphicsBeginPDFPageWithInfo(CGRectMake(0, 0, 600, 792), nil);
  
  UIGraphicsBeginPDFPageWithInfo(CGRectMake(0, 0, 600, 792), nil);
     
  UIGraphicsEndPDFContext();